Onderwerp: Bezoek-historie

Personele werkingssfeer (SB2123)
Geldigheid:24-03-2022 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Blijkens de tekst van artikel 2 Verordening (EG) nr. 883/2004 bestaat de personele werkingssfeer van deze verordening uit de onderdanen van de lidstaten en staatlozen en vluchtelingen, die in een van de lidstaten wonen, en op wie de wetgeving van een of meer lidstaten van toepassing is of geweest is, alsmede op hun gezinsleden en hun nabestaanden.

Uit de redactie van artikel 2 Verordening (EG) nr. 883/2004 zou men af kunnen leiden dat onderdanen van een lidstaat in één van de lidstaten moeten wonen om onder de personele werkingssfeer te vallen. Op grond van de officiële versies van deze bepaling in andere talen van de Europese Unie gaat de SVB er echter van uit dat deze wooneis uitsluitend geldt voor staatlozen en vluchtelingen.

Verordening (EG) nr. 883/2004 is ook van toepassing op personen die niet zelfstandig onder de personele werkingssfeer van deze verordening vallen maar gezinslid of nabestaande zijn van een persoon die daar wel onder valt of viel. Uit het arrest Cabanis van het Hof van Justitie EU blijkt dat bepalingen die uitsluitend van toepassing zijn op personen die rechtstreeks onder de personele werkingssfeer van Verordening (EG) nr. 883/2004 vallen, niet kunnen worden ingeroepen door gezinsleden en nabestaanden van die personen. Deze gezinsleden en nabestaanden hebben in dat geval slechts afgeleide rechten, dat wil zeggen rechten die zij ontlenen aan hun familierelatie met de persoon die rechtstreeks onder de werkingssfeer van Verordening (EG) nr. 883/2004 valt (arrest Silvia Hosse). Dit geldt echter niet voor hoofdstuk 8 titel III van Verordening (EG) nr. 883/2004 over gezinsuitkeringen. De gezinsleden genoemd in artikel 67 Verordening (EG) nr. 883/2004 kunnen zich zelfstandig beroepen op alle bepalingen uit dat hoofdstuk (zie SB2269 over gezinsleden die in een andere lidstaat wonen).

Wet- en regelgeving

Naar boven