Onderwerp: Bezoek-historie

Zes-maanden-jurisprudentie (SB1327)
Geldigheid:07-09-2016 t/m 07-03-2024Versie:vergelijk
Vergelijk versie 1 met:
Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

In de gevallen genoemd in artikel 58, tweede lid Participatiewet is de SVB niet verplicht om onverschuldigd betaalde AIO-aanvulling terug te vorderen, maar zij is daartoe wel bevoegd. Op grond van jurisprudentie van de CRvB mag de SVB de bevoegdheid tot terugvordering niet uitoefenen voor zover de terugvordering betrekking heeft op bedragen die zijn betaald meer dan zes maanden na de ontvangst van een signaal van de uitkeringsgerechtigde waaruit het uitvoeringsorgaan had moeten afleiden dat ten onrechte of te veel wordt betaald (bijvoorbeeld CRvB 24 juli 2007). De SVB past deze zogenoemde zes-maanden-jurisprudentie niet toe als toepassing van het beleid over matiging van de herziening of intrekking wegens dringende redenen voor de belanghebbende gunstiger is (zie SB1078 over verlaging of intrekking met terugwerkende kracht wegens wijziging van de omstandigheden).

Grondslag

artikel 58, tweede lid Participatiewet

Besluit beleidsregels SVB 2016

Naar boven