Onderwerp: Bezoek-historie

Omstandigheden waarin de betrokkene verkeert (SB1323)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Op grond van artikel 47c, elfde lid Participatiewet moet de SVB een op te leggen maatregel of een opgelegde maatregel afstemmen op de omstandigheden van de betrokkene en diens mogelijkheden om middelen te verwerven, indien naar het oordeel van de SVB, gelet op bijzondere omstandigheden, dringende redenen daartoe noodzaken. De SVB geeft aan deze bepaling de volgende invulling.

Van dringende redenen is sprake als de gevolgen van de maatregel voor de betrokkene of zijn gezin zeer ernstig zijn. Uit de jurisprudentie volgt dat het enkele feit dat een betrokkene financieel zwaar wordt getroffen geen dringende reden vormt, omdat dit voor elke gerechtigde geldt (CRvB 1 april 2003).

De SVB houdt bij het opleggen van een maatregel rekening met de medische en sociale omstandigheden van de betrokkene en zijn gezin. Matiging van de maatregel kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij:

  • bijzondere financiële omstandigheden van de betrokkene, zoals hoge woonlasten of andere vaste lasten of uitgaven van bijzondere aard waarvoor geen financiële tegemoetkoming mogelijk is;
  • bijzondere sociale omstandigheden;
  • een opeenstapeling van maatregelen: de zwaarte van het geheel van maatregelen is niet evenredig aan de ernst van de gedraging en de mate van verwijtbaarheid.

Grondslag

artikel 47c, elfde lid Participatiewet

Besluit beleidsregels SVB 2016

Naar boven