Onderwerp: Bezoek-historie

Mate van verwijtbaarheid (SB1322)
Geldigheid:01-11-2017 t/m Versie:vergelijk
Vergelijk versie 2 met:
Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De mate waarin de gedraging aan de betrokkene kan worden verweten, beoordeelt de SVB aan de hand van de regels die zijn beschreven in SB1244 over het bepalen van de mate van verwijtbaarheid. Deze regels gaan ook over opzet en grove schuld. Deze begrippen spelen echter geen rol bij het opleggen van een maatregel. Daarom maakt de SVB geen onderscheid tussen opzet, grove schuld of verwijtbaarheid als zij een maatregel oplegt. Als volgens de regels in SB1244 sprake is van verminderde verwijtbaarheid halveert de SVB het percentage van de op te leggen maatregel.

Artikel 47c, tiende lid Participatiewet bepaalt dat geen maatregel wordt opgelegd indien elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt. Daarnaast hanteert de SVB het beleid dat zij geen maatregel oplegt als tussen het tijdstip waarop de SVB de schending van de verplichting ontdekt en het tijdstip waarop de SVB zou besluiten tot het opleggen van de maatregel meer dan een jaar is verstreken.

Naar boven