Onderwerp: Bezoek-historie

Participatiewet: niet of niet correct voldoen aan een verzoek van de SVB (SB1314)
Geldigheid:07-09-2016 t/m 31-10-2017Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De SVB weigert de AIO-aanvulling indien de aanvrager gegevens die van belang zijn voor het recht op AIO-aanvulling niet aan de SVB verstrekt.

In geval de SVB al een AIO-aanvulling heeft toegekend en de betrokkene de voor de AIO-aanvulling van belang zijnde gegevens of gevorderde bewijsstukken niet of niet volledig binnen de door de SVB gestelde termijn verstrekt, verzendt de SVB een rappèl. Voldoet de betrokkene niet binnen de daarin gestelde termijn aan het verzoek dan schort de SVB op grond van artikel 54, eerste lid Participatiewet het recht op AIO-aanvulling op. De SVB geeft betrokkene bij de opschorting een termijn waarbinnen hij zijn verzuim kan herstellen. Worden de gevraagde gegevens binnen de hersteltermijn verstrekt, dan heft de SVB de opschorting op en legt zij een maatregel op of geeft zij een waarschuwing (zie SB1315 over het opleggen van een maatregel of het geven van een waarschuwing in het kader van de Participatiewet).

Blijkt uit de reactie van de betrokkene dat er een wijziging in de omstandigheden is opgetreden, of stelt de SVB dit op andere wijze vast, dan legt de SVB een boete op of geeft zij een waarschuwing (zie SB1101 over niet spontaan melden van relevante feiten en omstandigheden en SB1103 over het opleggen van een boete en het geven van een schriftelijke waarschuwing).

Wordt de gevraagde informatie niet binnen de hersteltermijn verstrekt, dan trekt de SVB het recht op AIO-aanvulling in op grond van artikel 54, vierde lid Participatiewet (zie SB1078 over verlaging of intrekking met terugwerkende kracht wegens wijziging van de omstandigheden).

In dat geval onderzoekt de SVB of de aanspraak op AIO-aanvulling op een eerder moment is geëindigd dan het moment met ingang waarvan het recht is opgeschort. Blijkt van een wijziging in de omstandigheden waardoor de betrokkene al eerder geen of een lagere aanspraak had op de AIO-aanvulling, dan trekt de SVB de AIO-aanvulling met ingang van een eerdere datum geheel of gedeeltelijk in.

Het komt voor dat de betrokkene alsnog voldoet aan het verzoek van de SVB nadat het opschortingsbesluit rechtens onaantastbaar is geworden, maar voordat het intrekkingsbesluit rechtens onaantastbaar is geworden. In dat geval beoordeelt de SVB bij de heroverweging in bezwaar uitsluitend of de betrokkene verwijtbaar heeft verzuimd om de gevraagde informatie binnen de gestelde termijn te verstrekken (CRvB 27 juni 2000). De SVB past hierbij het beleid in SB1244 over het bepalen van de mate van verwijtbaarheid overeenkomstig toe. De SVB leidt uit de jurisprudentie af dat de verwijtbaarheid in ieder geval ontbreekt indien het gaat om gegevens die niet (meer) van belang zijn voor de AIO-aanvulling of waarover betrokkene niet binnen de hersteltermijn redelijkerwijs heeft kunnen beschikken (CRvB 29 mei 2007 en CRvB 5 december 2007). Als de verwijtbaarheid ontbreekt, trekt de SVB het opschortingsbesluit in herroept zij het intrekkingsbesluit. Indien het verzuim verwijtbaar is, slaat de SVB geen acht op na de gestelde termijn ontvangen gegevens (CRvB 16 januari 2007). De SVB merkt in dat geval deze gegevens aan als een nieuwe aanvraag om een AIO-aanvulling. Ten aanzien van de ingangsdatum van het recht op AIO-aanvulling past de SVB het beleid toe in SB1309 over tijdig en verschoonbaar te laat voldoen aan de mededelingsverplichting.

In geval de betrokkene de gevraagde gegevens niet verstrekt dan is de SVB op grond van artikel 54, eerste lid Participatiewet bevoegd om de AIO-aanvulling voor een termijn van ten hoogste acht weken op te schorten. Trekt de SVB de AIO-aanvulling niet binnen deze termijn in, dan herleeft het recht in beginsel van rechtswege. Het kan echter voorkomen dat de SVB nog steeds niet beschikt over de noodzakelijke gegevens. In dat geval trekt de SVB het recht op AIO-aanvulling in op grond van artikel 54, derde lid, eerste volzin Participatiewet (zie SB1078 over verlaging of intrekking met terugwerkende kracht wegens wijziging van de omstandigheden).

Toont de betrokkene in bezwaar aan dat hij, al dan niet onafgebroken, aanspraak op AIO-aanvulling heeft behouden, dan herroept de SVB het intrekkingsbesluit. Blijkt uit de door de betrokkene verstrekte gegevens dat aanspraak bestaat op een lagere AIO-aanvulling dan legt de SVB een boete op (zie SB1101 over niet spontaan melden van relevante feiten en omstandigheden en SB1103 over het opleggen van een boete en het geven van een schriftelijke waarschuwing).

Als pas na het rechtens onaantastbaar worden van een intrekkingsbesluit blijkt dat de betrokkene, al dan niet onafgebroken, aanspraak op een AIO-aanvulling heeft behouden, dan past de SVB het beleid in SB1310 over het terugkomen van een rechtens onaantastbaar besluit in het voordeel van een belanghebbende overeenkomstig toe.

Grondslag

artikel 54 Participatiewet

Besluit beleidsregels SVB 2016

Naar boven