Onderwerp: Bezoek-historie

Mededelingsverplichting Remigratiewet (SB1313)
Geldigheid:27-05-2021 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Voor de toepassing van artikel 5a Remigratiewet verstaat de SVB onder:

 • remigrant: een remigrant in de zin van artikel 1, onder i Remigratiewet.
 • partner: een partner in de zin van artikel 1, onder h en artikel 1, tweede lid Remigratiewet.
 • kind: een kind in de zin van artikel 1, onder d en artikel 1, derde lid Remigratiewet.

 

Ten behoeve van het hierna volgende beleid verstaat de SVB onder gezinsleden: de partner en/of de kinderen van de remigrant.

De in artikel 5a Remigratiewet bedoelde mededelingsverplichting heeft in ieder geval betrekking op het onverwijld melden van een de volgende feiten of omstandigheden inzake de remigrant, zijn partner, of zijn kinderen:

 • het niet doorgaan van de remigratie;
 • een wijziging in de datum van vertrek;
 • het remigreren van meer of minder gezinsleden dan is vermeld op de aanvraag om remigratie-uitkering;
 • het definitief toegelaten worden tot het bestemmingsland;
 • een verhuizing, met uitzondering van een verhuizing van het gehele gezin binnen Nederland of binnen de landsgrenzen van een ander land;
 • een verhuizing naar Nederland van de remigrant of één van zijn gezinsleden;
 • het bij iemand anders gaan wonen door een kind dat nog geen 18 jaar is;
 • het doen van afstand van de Nederlandse nationaliteit door de remigrant;
 • het verkrijgen van de nationaliteit van het remigratieland door de remigrant;
 • het sluiten van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap, met uitzondering van de persoon die is ingeschreven in de basisregistratie personen, tenzij het huwelijk in het buitenland is gesloten;
 • het ontvangen van een remigratie-uitkering door degene met wie de remigrant is gehuwd of een geregistreerd partnerschap heeft;
 • het gaan voeren van een gezamenlijke huishouding met een partner;
 • het ontvangen van een remigratie-uitkering door degene met wie de remigrant een gezamenlijke huishouding voert;
 • echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap, met uitzondering van de persoon die is ingeschreven in de basisregistratie personen, tenzij de echtscheiding in het buitenland is uitgesproken;
 • het niet meer op één adres wonen door de remigrant en zijn partner;
 • het sluiten van een huwelijk van een kind dat nog geen 18 jaar is, met uitzondering van de persoon die is ingeschreven in de basisregistratie personen, tenzij het huwelijk in het buitenland is gesloten;
 • het gaan voeren van een gezamenlijke huishouding door een kind dat nog geen 18 jaar is;
 • de geboorte van een kind van de remigrant of zijn partner, tenzij de remigrant of zijn partner is ingeschreven in de basisregistratie personen;
 • overlijden buiten Nederland of in Nederland, indien de overledene niet is ingeschreven in de basisregistratie personen;
 • het toekennen van een Nederlandse uitkering aan de remigrant of zijn partner, tenzij het inkomen in Nederland aan de loonbelasting is onderworpen;
 • het wijzigingen of eindigen van een Nederlandse uitkering van de remigrant of zijn partner, tenzij het inkomen in Nederland aan de loonbelasting is onderworpen;
 • het rechtens zijn ontnomen van de vrijheid van de remigrant of zijn partner;
 • het onttrekken aan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel door de remigrant of zijn partner.
Naar boven