Onderwerp: Bezoek-historie

Mededelingsverplichting Participatiewet (SB1312)
Geldigheid:30-11-2023 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Voor de toepassing van artikel 17, eerste lid Participatiewet verstaat de SVB onder belanghebbende:

 

 • de alleenstaande bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a Participatiewet aan wie een AIO-aanvulling is toegekend of die voor een AIO-aanvulling in aanmerking wenst te komen;
 • de alleenstaande ouder bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b Participatiewet aan wie een AIO-aanvulling is toegekend of die voor een AIO-aanvulling in aanmerking wenst te komen;
 • de gezinsleden bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel c Participatiewet aan wie een AIO-aanvulling is toegekend of die voor een AIO-aanvulling in aanmerking wensen te komen;

 

Voor de toepassing van artikel 17, eerste lid Participatiewet verstaat de SVB onder onderwijs of beroepsopleiding: het onderwijs of de beroepsopleiding als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdeel d Participatiewet.

 

De in artikel 17, eerste lid Participatiewet bedoelde mededelingsverplichting heeft in ieder geval betrekking op het onverwijld melden van een de volgende feiten of omstandigheden inzake de belanghebbende:

 

 • wijziging van nationaliteit, met uitzondering van de persoon die is ingeschreven in de basisregistratie personen;
 • verhuizing, met uitzondering van verhuizing van het hele gezin binnen Nederland;
 • opname in een (verpleeg)inrichting of ziekenhuis;
 • op hetzelfde adres gaan wonen als een of meer personen van 27 jaar of ouder, tenzij de belanghebbende op hetzelfde adres als deze personen is ingeschreven in de basisregistratie personen;
 • verhuizing van personen van 27 jaar of ouder naar het adres waar de belanghebbende woont, tenzij deze personen op hetzelfde adres als de belanghebbende zijn ingeschreven in de basisregistratie personen;
 • een verblijf in het buitenland, met inbegrip van de datum van vertrek en terugkeer.
 • het sluiten van een huwelijk dan wel een geregistreerd partnerschap, met uitzondering van de persoon die is ingeschreven in de basisregistratie personen, tenzij het huwelijk in het buitenland is gesloten;
 • het sluiten van een samenlevingscontract;
 • het gaan voeren van een gezamenlijke huishouding;
 • het weer gaan samenwonen met zijn wettige echtgenoot, van wie hij duurzaam gescheiden leefde;
 • scheiding van tafel en bed tussen de echtgenoten;
 • echtscheiding dan wel ontbinding van een geregistreerd partnerschap, met uitzondering van de persoon die is ingeschreven in de basisregistratie personen, tenzij de echtscheiding in het buitenland is uitgesproken;
 • indien sprake is van een commerciële relatie: het beëindigen van die relatie terwijl de belanghebbende en de persoon met wie hij een commerciële relatie had het hoofdverblijf houden in dezelfde woning;
 • indien de belanghebbende op hetzelfde adres woont als een of meer personen van 27 jaar of ouder: het niet langer volgen van onderwijs of een beroepsopleiding door een van deze personen van 27 jaar of ouder, tenzij het onderwijs of de beroepsopleiding in Nederland werd gevolgd;
 • overlijden buiten Nederland of in Nederland, indien de overledene niet is ingeschreven in de basisregistratie personen;
 • het rechtens zijn ontnomen van zijn vrijheid;
 • het onttrekken aan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel.
 • toekenning van een uitkering door een andere staat;
 • het gaan verwerven van inkomen, tenzij het inkomen in Nederland aan de loonbelasting is onderworpen;
 • een niet-conjuncturele verhoging van het inkomen, tenzij het inkomen in Nederland aan de loonbelasting is onderworpen of de SVB aan de belanghebbende een afwijkende termijn heeft gesteld voor melding van verhoging van het inkomen;
 • een wijziging in de aard van het inkomen;
 • een toename van het vermogen.

Grondslag

artikel 17, eerste lid Participatiewet

Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB november 2023

Naar boven