Onderwerp: Bezoek-historie

Verhoging AIO-aanvulling wegens wijziging van de omstandigheden (SB1309)
Geldigheid:09-03-2023 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De Participatiewet bevat geen bepalingen ten aanzien van de herziening van de AIO-aanvulling die leidt tot een verhoging van de AIO-aanvulling. De SVB leidt evenwel uit de artikelen 11, 19 en 45, eerste lid Participatiewet in samenhang bezien af dat het recht op AIO-aanvulling ook in dat geval moet worden herzien.
 

Daarnaast leidt de SVB uit artikel 44, eerste lid Participatiewet af, dat de wet geen ruimte biedt voor een verhoging van de AIO-aanvulling met terugwerkende kracht. De SVB verhoogt de AIO-aanvulling daarom vanaf het moment van melding door de belanghebbende. In de hierna volgende situaties wijkt de SVB van dit uitgangspunt af.
 

Tijdig of verschoonbaar te laat voldoen aan de mededelingsverplichting:
Bij een tijdige melding door de belanghebbende van een wijziging in de omstandigheden herziet de SVB de AIO-aanvulling met ingang van de dag waarop de wijziging zich heeft voorgedaan. Onder een tijdige melding verstaat de SVB: binnen vier weken nadat het van belang zijnde feit heeft plaatsgevonden of de relevante wijziging van omstandigheden is ingetreden.
 

Als een belanghebbende een wijziging in zijn omstandigheden niet binnen vier weken na de desbetreffende wijziging doorgeeft, verhoogt de SVB de AIO-aanvulling met ingang van de dag van melding. In geval van bijzondere omstandigheden die de te late melding verschoonbaar maken, verhoogt de SVB de AIO-aanvulling met terugwerkende kracht als de belanghebbende aannemelijk maakt dat hij ten behoeve van de noodzakelijke kosten van bestaan reële schulden is aangegaan waaraan daadwerkelijk terugbetalingsverplichtingen zijn verbonden. Bij het bepalen van de mate van terugwerkende kracht en de vraag of sprake is van bijzondere omstandigheden, past de SVB het beleid in SB1307 over de ingangsdatum bij aanvraag AIO-aanvulling (zoals dit beleid luidde op grond van het Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB mei 2021) overeenkomstig toe.
 

Aanslag inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen:
De SVB maakt gebruik van de bevoegdheid om de AIO-aanvulling met terugwerkende kracht te verhogen als de belanghebbende over het in aanmerking genomen bruto inkomen alsnog op aanslag inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen of inkomensafhankelijke bijdrage Zvw is verschuldigd. Als de belanghebbende een belastingschuld niet hoeft te voldoen, verhoogt de SVB de AIO-aanvulling niet met terugwerkende kracht. De SVB baseert dit beleid op de wetsgeschiedenis.
 

Het kan voorkomen dat een voorlopige teruggaaf te hoog was door onterecht ontvangen heffingskortingen en de SVB de bedragen van de voorlopige teruggaaf als inkomen in mindering heeft gebracht op de AIO-aanvulling. Uit paragraaf 8.2 van de Rekenregels en handleiding loonheffingen over bijstandsuitkeringen 2015 van de Belastingdienst volgt dat de SVB in dat geval de aanslag moet voldoen. De SVB geeft hieraan invulling door de AIO-aanvulling met terugwerkende kracht te verhogen tot het bedrag van de aanslag. De SVB acht zich niet gehouden deze aanslag te voldoen als zij de bedragen van de voorlopige teruggaaf niet eerder in aanmerking heeft genomen voor de hoogte van de AIO-aanvulling.
 

Wijziging in de leefsituatie:
Bij een wijziging in de leefsituatie hanteert de SVB het beleid dat het recht op AIO-aanvulling met ingang van dezelfde dag als het ouderdomspensioen wordt herzien. Dit betekent dat de SVB het recht op AIO-aanvulling, zo nodig in afwijking van artikel 45, derde lid Participatiewet, verhoogt met ingang van de eerste dag van de maand waarin de wijziging plaatsvond als de belanghebbende een dergelijke wijziging tijdig meldt. In geval de belanghebbende een wijziging in zijn leefsituatie niet tijdig meldt, verhoogt de SVB het recht op AIO-aanvulling, zo nodig in afwijking van artikel 45, derde lid Participatiewet, met ingang van de eerste dag van de maand waarin de melding plaatsvond.

Grondslag

artikel 11, artikel 19, artikel 44, eerste lid, artikel 45, eerste en derde lid  Participatiewet

Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB februari 2023

Naar boven