Onderwerp: Bezoek-historie

Verblijfsduur (SB1306)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De Regeling tegemoetkoming niet-loongerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose (TNS) heeft tot doel een tegemoetkoming te verstrekken aan personen die lijden aan de door asbest veroorzaakte ziekte asbestose of maligne mesothelioom waarbij de blootstelling aan asbest niet heeft plaatsgevonden als gevolg van arbeid in loondienst.

Om voor een tegemoetkoming op grond van de TNS in aanmerking te komen, moet een persoon gedurende een zodanige aaneengesloten periode woonplaats in Nederland hebben gehad dat aannemelijk is dat de blootstelling aan asbest in Nederland heeft plaatsgevonden. Op grond van artikel 2, onder i TNS bedraagt deze aaneengesloten periode ten minste tien jaar, gelegen in het tijdvak tussen tien en zestig jaar voorafgaand aan het tijdstip van indiening van de aanvraag om een tegemoetkoming.

De SVB is op grond van artikel 9, tweede lid TNS bevoegd af te wijken van de aaneengeslotenheid van de periode van tien jaar wonen in Nederland, indien de SVB van oordeel is dat het belang van de TNS daartoe noodzaakt. In dat kader hanteert de SVB het volgende beleid. Aan de voorwaarde bedoeld in artikel 2, onder i TNS is eveneens voldaan indien een persoon in de referteperiode van vijftig jaar ten minste vijftien jaar in Nederland heeft gewoond, waarvan ten minste twee maal een aaneengesloten periode van vijf jaar.

Grondslag

artikel 2, onder i, artikel 9, tweede lid TNS

Besluit beleidsregels SVB 2016

Naar boven