Onderwerp: Bezoek-historie

Toepassing van het woonlandbeginsel in de Anw en AKW (SB1301)
Geldigheid:27-05-2021 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 1: 07-09-2016 t/m 31-10-2017  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Door de inwerkingtreding op 1 juli 2012Op grond van de Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid is in deartikelen 17, derde lid Anw en de12, tweede lid AKW is het woonlandbeginsel ingevoerdvan toepassing als recht op een Anw-uitkering of kinderbijslag bestaat voor een Anw-gerechtigde of kind dat niet in Nederland, de EU, EER of Zwitserland woont. Dit houdt inbetekent dat de hoogte van de Anw-uitkering of de kinderbijslag afhankelijk is van het woonland van de gerechtigde respectievelijk het kind indien de gerechtigde respectievelijk het kind woont buiten Nederland, een van de andere lidstaten van de EU, de EER of Zwitserland.

De CRvB heeft inUit de uitspraken van de uitsprakenCRvB van 21 maart 2014, 9 mei 2014 en, 12 december 2014 geoordeeld, 20 januari 2017 en 5 april 2018 blijkt dat toepassing van het woonlandbeginsel op de Anw-uitkering of de kinderbijslag in strijd is met onder meer artikel 6 Besluit 3/80, artikel 11 Europees Verdrag inzake sociale zekerheid of artikel 5, eerste lid Verdrag inzake sociale zekerheid met Marokkoen bepalingen over de betaling van uitkeringen in verschillende bilaterale verdragen. Op grond van deze uitspraken past de SVB het woonlandbeginsel niet langer toe op:

  • de Anw-uitkering van gerechtigden die wonen in: Argentinië, Belize, Bosnië-Herzegovina, Canada, Chili, Ecuador, Egypte, Filipijnen, Hong Kong, Indonesië, Israël, Japan, Jordanië, Monaco, Montenegro, Noord-Macedonië, Panama, Paraguay, Quebec, Servië, Suriname, Thailand, Tunesië, Turkije, Uruguay, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid-Afrika of Zuid-Korea.
  • de kinderbijslag voor kinderen die wonen in: Bosnië-Herzegovina, Canada, Indonesië, Israël, Montenegro, Quebec, Servië, Suriname, Tunesië, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid-Afrika of Zuid-Korea.

  • de Anw-uitkering van gerechtigden die wonen in Bosnië-Herzegovina, Canada, Chili, India, Israël, Kosovo, Macedonië, Marokko, Montenegro, Québec, Servië, Suriname, Turkije of Zuid-Korea.
  • de kinderbijslag voor kinderen die wonen in Israël, Marokko, Suriname of Zuid-Korea.

Ten aanzienIn SB1058 over de export van degenen die wonen in eenuitkeringen staat dat op grond van deze landen en die geen bezwaar en beroep hebben ingesteld tegende uitspraak van de beslissing over de toepassingCRvB van het woonlandbeginsel14 februari 2019 onder bepaalde voorwaarden recht op hun uitkeringkinderbijslag bestaat als een kind in Turkije woont. Als is voldaan aan deze voorwaarden, dan past de SVB het woonlandbeginsel voor de Anw niet meer toe met ingang van 1 maart 2014 en voorop de AKW met ingang 1 oktober 2014kinderbijslag.

Ten aanzien van personen die wonen in Australië of Nieuw-Zeeland past de SVB het woonlandbeginsel evenmin toe, omdat de verdragen inzake sociale zekerheid met deze landen hieraan in de weg staan.

Grondslag

artikel 17, derde lid Anw, artikel 12, tweede lid AKW

Besluit beleidsregelsWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2016mei 2021