Onderwerp: Bezoek-historie

Inkomen van kinderen van 16 en 17 jaar (SB1299)
Geldigheid:07-09-2016 t/m 26-05-2021Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Voor kinderen van 16 en 17 jaar bestaat alleen recht op kinderbijslag als het inkomen van het kind niet te hoog is. Wat onder het inkomen van het kind moet worden verstaan, is omschreven in artikel 2 van het Besluit uitvoering kinderbijslag. In artikel 4 van het Besluit uitvoering kinderbijslag is geregeld dat het inkomen uit vakantiewerk tot een bepaald bedrag is uitgezonderd van het inkomensbegrip. Op grond van dit artikel is geen sprake van vakantiewerk als de arbeid ook buiten de zomervakantie voor langere tijd wordt verricht. Voorts is geen sprake van vakantiewerk als de arbeid deel uitmaakt van de studie of opleiding die het kind volgt. Uit de toelichting bij het Besluit uitvoering kinderbijslag blijkt, dat indien in de vakantieperiode meer wordt gewerkt dan voordien en nadien gebruikelijk is, het meerwerk wel als vakantiewerk geldt. In de situatie waarin het kind tijdens de zomervakantie arbeid verricht in aansluiting op arbeid die deel uitmaakt van een studie of opleiding, hanteert de SVB het volgende beleid. De SVB merkt deze arbeid aan als vakantiewerk indien uit de stageovereenkomst of de leer-arbeidsovereenkomst blijkt dat het kind niet verplicht is om de arbeid tijdens de zomervakantie voort te zetten.

Grondslag

artikel 7, vijfde lid AKW, artikel 2 en artikel 4 Besluit uitvoering

kinderbijslag

Besluit beleidsregels SVB 2016

Naar boven