Onderwerp: Bezoek-historie

Recht op ouderdomspensioen: tijdvakken korter dan een jaar (SB1298)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Artikel 7, eerste lid, onderdeel b AOW bepaalt dat er geen recht op ouderdomspensioen ontstaat als een persoon minder dan een vol jaar verzekerd is geweest. De SVB kent niettemin een pensioen toe als de toepassing van een verdrag of Verordening (EG) nr. 883/2004 daartoe dwingt. Dit is het geval als een verdrag voorschrijft dat, voor de opening van het recht op ouderdomspensioen, tijdvakken uit een andere staat moeten worden samengeteld met tijdvakken van AOW-verzekering en in het verdrag niet uitdrukkelijk is voorzien in de mogelijkheid een pensioen te weigeren als sprake is van een tijdvak van minder dan een jaar. Verordening (EG) nr. 883/2004 voorziet wel in de weigering van een pensioen als dit is gebaseerd op een tijdvak van minder dan een jaar. Bijlage XI, Nederland, onder 2, b Verordening (EG) nr. 883/2004 schrijft echter voor dat de personen die aan die bepaling voordelen kunnen ontlenen, in afwijking van artikel 7 van de AOW geacht worden recht te hebben op een pensioen. Dit betekent dat de SVB ook in deze gevallen een pensioen toekent als het tijdvak waaruit de aanspraak op ouderdomspensioen voortvloeit korter is dan een vol jaar.

Grondslag

artikel 7, eerste lid, onderdeel b AOW

Besluit beleidsregels SVB 2016

Naar boven