Onderwerp: Bezoek-historie

Mededelingsverplichting OBR (SB1288)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Voor de toepassing van de artikelen 24 en 25 OBR verstaat de SVB onder:

 • aanvrager: degene die voor een overbruggingsuitkering in aanmerking wenst te komen.
 • rechthebbende: degene aan wie een overbruggingsuitkering is toegekend.
 • partner: degene die op grond van artikel 1, derde lid OBR als echtgenoot van de rechthebbende wordt beschouwd;
 • inkomen uit arbeid of overig inkomen: het inkomen uit arbeid of overig inkomen als bedoeld in de artikelen 2 en 9 OBR.

De in de artikelen 24 en 25 OBR bedoelde mededelingsplicht heeft in ieder geval betrekking op het onverwijld melden van een de volgende feiten of omstandigheden inzake de rechthebbende of zijn partner:

 • wijziging van nationaliteit, met uitzondering van de persoon die is ingeschreven in de basisregistratie personen;
 • verhuizing, met uitzondering van verhuizing van het gehele gezin binnen Nederland of binnen de landsgrenzen van een ander land;
 • het sluiten van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap, met uitzondering van de persoon die is ingeschreven in de basisregistratie personen, tenzij het huwelijk in het buitenland is gesloten;
 • het sluiten van een samenlevingscontract;
 • het gaan voeren van een gezamenlijke huishouding met een partner;
 • het weer gaan samenwonen met zijn wettige echtgenoot, van wie hij duurzaam gescheiden leefde;
 • het niet meer op één adres wonen van de rechthebbende en zijn partner;
 • scheiding van tafel en bed tussen de rechthebbende en zijn partner;
 • echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap, met uitzondering van de persoon die is ingeschreven in de basisregistratie personen, tenzij de echtscheiding in het buitenland is uitgesproken;
 • overlijden buiten Nederland of in Nederland, indien de overledene niet is ingeschreven in de basisregistratie personen;
 • toekenning van een uitkering door een andere staat aan de rechthebbende;
 • een wijziging in de aard van het inkomen van de rechthebbende, met uitzondering van het inkomen dat in Nederland aan de loonbelasting is onderworpen;
 • het gaan verwerven van inkomen uit arbeid of overig inkomen door de rechthebbende, met uitzondering van het inkomen dat in Nederland aan de loonbelasting is onderworpen;
 • een niet-conjuncturele verhoging van het inkomen uit arbeid of overig inkomen van de rechthebbende, tenzij het inkomen in Nederland aan de loonbelasting is onderworpen of tenzij de SVB aan de betrokkene een afwijkende termijn heeft gesteld voor melding van verhoging van het inkomen;
 • het rechtens zijn ontnomen van zijn vrijheid;
 • het onttrekken aan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel.

Grondslag

artikel 24 en artikel 25 OBR

Besluit beleidsregels SVB 2016

Naar boven