Onderwerp: Bezoek-historie

Herziening of intrekking van een ouderdomspensioen wegens schuldige nalatigheid (SB1286)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Het kan voorkomen dat de SVB een belanghebbende schuldig nalatig verklaart nadat de belanghebbende de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. De SVB is dan op grond van artikel 17a, eerste lid AOW verplicht de toekenningsbeschikking te herzien of in te trekken. Dat is ook het geval indien zij tijdig op de hoogte was van de schuldige nalatigheid maar deze wijziging niet heeft verwerkt.

Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn, kan de SVB op grond van artikel 17a, tweede lid AOW besluiten geheel of gedeeltelijk van herziening of intrekking af te zien. Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van dringende redenen spelen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur een rol, zoals het vertrouwensbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. Deze kunnen er eveneens toe nopen dat de SVB geheel of gedeeltelijk van herziening of intrekking afziet. De SVB hanteert in dit verband het volgende beleid.

De SVB gaat niet tot herziening met volledig terugwerkende kracht over als de pensioengerechtigde niet heeft kunnen onderkennen dat hij de op aanslag verschuldigde premie volksverzekeringen niet of niet volledig heeft betaald waardoor het ouderdomspensioen ten onrechte of tot een te hoog bedrag werd verleend. In dat geval herziet de SVB het ouderdomspensioen in beginsel zonder terugwerkende kracht.

Bij de beantwoording van de vraag of de pensioengerechtigde heeft kunnen onderkennen dat hij te veel ouderdomspensioen ontving, hanteert de SVB de volgende stelregels:

  • De SVB beoordeelt of de betrokkene kon onderkennen dat hij de op aanslag verschuldigde premie volksverzekeringen niet of niet volledig heeft betaald.
  • Alvorens de SVB een betrokkene schuldig nalatig verklaart, neemt de Belastingdienst in het algemeen invorderingsmaatregelen. De SVB neemt daarom in beginsel aan dat een belanghebbende kon onderkennen dat hij de op aanslag verschuldigde premie volksverzekeringen niet of niet volledig heeft betaald.

Voorts ziet de SVB af van herziening met terugwerkende kracht als zij te lang heeft gedaan over het nemen van een beschikking over de schuldige nalatigheid van de belanghebbende. Bij het nemen van een beschikking over schuldige nalatigheid past de SVB artikel 51 AOW overeenkomstig toe, met dien verstande dat de beslistermijn aanvangt op het moment van ontvangst van het verzoek tot schuldige nalatigheid verklaring van de Belastingdienst.

Wet- en regelgeving

Naar boven