Onderwerp: Bezoek-historie

Terugwerkende kracht van maximaal een jaar (SB1285)
Geldigheid:15-01-2015 t/m 06-09-2016Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

In bijzondere gevallen waarin de aanvraag om overbruggingsuitkering wordt ingediend nadat het recht op overbruggingsuitkering is ontstaan, is de SVB bevoegd deze uitkering met terugwerkende kracht toe te kennen. Als een aanvraag te laat is ingediend, toetst de SVB of sprake is van een bijzonder geval. Het beleid in SB1071 over bijzonder geval is daarbij van overeenkomstige toepassing. Het beleid in SB1072 over hardheid is echter niet van overeenkomstige toepassing, omdat de SVB er - gelet op de voorwaarden voor het recht op overbruggingsuitkering - van uitgaat dat aan het vereiste van hardheid is voldaan.

In deze bijzondere gevallen kent de SVB een overbruggingsuitkering toe met een terugwerkende kracht van maximaal een jaar gerekend van het moment van de aanvraag.

Het voorgaande is niet van toepassing in geval van een postume aanvraag om overbruggingsuitkering. Bij een dergelijke aanvraag kan geen sprake zijn van hardheid, omdat de beoordeling daarvan strikt gebonden is aan de omstandigheden van de gerechtigde zelf (zie ter bevestiging van dit uitgangspunt CRvB 21 februari 2008).

Grondslag

De tekst van de beleidsregels Awb en de beleidsregels Overige onderwerpen is afgesloten naar de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 november 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en het deel Internationaal) is niet aangepast.

artikel 15, tweede lid OBR

Besluit beleidsregels SVB 2014

Naar boven