Onderwerp: Bezoek-historie

Verrekening van het voorschot (SB1282)
Geldigheid:15-01-2015 t/m 06-09-2016Versie:vergelijk
Vergelijk versie 2 met:
Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Op grond van artikel 22 AOW is de SVB verplicht om het voorschot van een, twee of drie maanden te verrekenen met het ouderdomspensioen over de zes, twaalf of achttien volledige kalendermaanden die direct volgen op het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Gelet hierop vangt de verrekening aan in de maand na de maand waarin de betrokkene de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Als verrekening binnen de gestelde termijn niet mogelijk is, kan de SVB een andere periode van verrekening vaststellen.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels Awb en de beleidsregels Overige onderwerpen is afgesloten naar de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 november 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en het deel Internationaal) is niet aangepast.

artikel 22 AOW

Besluit beleidsregels SVB 2014

Wet- en regelgeving

Naar boven