Onderwerp: Bezoek-historie

Hoogte van het voorschot (SB1280)
Geldigheid:15-01-2015 t/m 06-09-2016Versie:vergelijk
Vergelijk versie 2 met:
Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De hoogte van het voorschot is afgestemd op de termijn van zes, twaalf of achttien maanden waarin het moet zijn terugbetaald. Het voorschot bedraagt ten hoogste 6/7 deel van het bruto ouderdomspensioen en de bruto toeslag van de belanghebbende over de eerste volledige kalendermaand, verminderd met de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw als bedoeld in artikel 45 Zvw jo artikel 5.2, eerste lid Regeling zorgverzekering. Door de hoogte van het voorschot aldus vast te stellen, is het bedrag van het voorschot vrijwel gelijk aan het bedrag van het ouderdomspensioen waarop recht bestaat in de periode van zes, twaalf of achttien maanden waarin het voorschot met het ouderdomspensioen wordt verrekend.

Indien de belanghebbende daarom verzoekt, stelt de SVB het voorschot op een lager bedrag vast.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels Awb en de beleidsregels Overige onderwerpen is afgesloten naar de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 november 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en het deel Internationaal) is niet aangepast.

artikel 22 AOW

Besluit beleidsregels SVB 2014

Wet- en regelgeving

Naar boven