Onderwerp: Bezoek-historie

Rechthebbende op een overbruggingsuitkering (SB1277)
Geldigheid:15-01-2015 t/m 06-09-2016Versie:vergelijk
Vergelijk versie 2 met:
Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Om tot de kring van rechthebbenden op een overbruggingsuitkering te behoren, moet een persoon voldoen aan de voorwaarden genoemd in artikel 4, eerste lid OBR. Een van die voorwaarden is dat hij op of na 1 januari 2013 65 jaar wordt. Voorts moet op 1 januari 2013 recht bestaan op een uitkering op grond van een regeling als bedoeld in artikel 5 OBR die - vanwege een in die regeling opgenomen leeftijdsgrens - eindigt of lager wordt op de dag waarop de persoon de leeftijd van 65 jaar bereikt of op de eerste dag van de maand voor of na die dag.

De SVB rekent personen die in januari 2013 65 jaar zijn geworden en die met ingang van 1 januari 2013 geen recht meer hebben op een uitkering op grond van een regeling als bedoeld in artikel 5 OBR eveneens tot de rechthebbenden op een overbruggingsuitkering. De SVB baseert dit op de wetsgeschiedenis.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels Awb en de beleidsregels Overige onderwerpen is afgesloten naar de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 november 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en het deel Internationaal) is niet aangepast.

artikel 4, eerste lid en artikel 5 OBR

Besluit beleidsregels SVB 2014

Naar boven