Onderwerp: Bezoek-historie

Voortvluchtigen (SB1276)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Op grond van de artikelen 8c AOW en 32e en 32f Anw ontstaat geen recht op pensioen of uitkering dan wel eindigt het recht op pensioen of uitkering indien de belanghebbende zich onttrekt aan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of een vrijheidsbelemmerende maatregel. Op grond van artikel 7, derde lid OBR is het bepaalde in artikel 8c AOW van overeenkomstige toepassing op de OBR.

De SVB verstaat onder onttrekken als bedoeld in artikel 8c AOW en de artikelen 32e en 32f Anw in ieder geval de situatie waarin een onherroepelijke veroordeling tot een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel nog niet ten uitvoer is gelegd, de veroordeelde in verband daarmee in het landelijk opsporingsregister is opgenomen en door de politie of andere daartoe bevoegde instanties tevergeefs één of meer pogingen zijn ondernomen tot tenuitvoerlegging van de straf of maatregel te komen. Deze uitleg is door de Centrale Raad van Beroep bevestigd in een uitspraak van 12 december 2012.

Grondslag

artikel 8c AOW, artikel 32e en 32f Anw, artikel 7, derde lid OBR

Besluit beleidsregels SVB 2016

Naar boven