Onderwerp: Bezoek-historie

Mededelingsverplichting MKOB en Regeling niet-KOB-gerechtigden (SB1262)
Geldigheid:15-01-2015 t/m 06-09-2016Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Voor de toepassing van artikel 11 MKOB wordt verstaan onder:

  • een ieder die de tegemoetkoming ontvangt: degene die recht heeft op een tegemoetkoming op grond van de MKOB of die voor deze tegemoetkoming in aanmerking wenst te komen.

De in artikel 11 MKOB bedoelde mededelingsverplichting heeft in ieder geval betrekking op het onverwijld melden van een van de volgende feiten of omstandigheden aangaande de binnenlandse of buitenlandse belastingplichtige:

  • verhuizing, tenzij het gaat om een verhuizing naar een lidstaat van de Europese Unie of een land van de Europese Economische Ruimte of naar een Staat waarmee Nederland een verdrag inzake sociale zekerheid heeft gesloten;
  • indien een persoon woont in een andere Staat dan een lidstaat van de Europese Unie of een land van de Europese Economische Ruimte of een Staat waarmee Nederland een verdrag inzake sociale zekerheid heeft gesloten: wijziging in de aard van het inkomen of een niet-conjuncturele verhoging of verlaging van het inkomen, met uitzondering van het inkomen dat in Nederland aan de loonbelasting is onderworpen.

De verplichting om de hiervoor bedoelde verhuizing te melden is van overeenkomstige toepassing op de persoon die een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 3 Regeling niet-KOB-gerechtigden aanvraagt of ontvangt.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels Awb en de beleidsregels Overige onderwerpen is afgesloten naar de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 november 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en het deel Internationaal) is niet aangepast.

artikel 11 MKOB, artikel 6, eerste lid Regeling niet-KOB-gerechtigden

Besluit beleidsregels SVB 2014

Naar boven