Onderwerp: Bezoek-historie

Ingangsdatum tegemoetkoming op grond van de TOG (SB1260)
Geldigheid:31-08-2012 t/m 13-05-2014Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 5: 07-09-2016 t/m   X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Binnen de systematiek van de TOG gaat het recht op tegemoetkoming in met ingang van het eerste kwartaal waarin een indicatiebesluit geldt mits een door de SVB bevorderde aanvraag binnen acht weken wordt ingediend. Wordt een dergelijke aanvraag ingediend nadat de termijn van acht weken is verstreken dan gaat het recht op tegemoetkoming in met ingang van het kwartaal waarin de aanvraag door de SVB is ontvangen. Ten aanzien van aanvragen die zij niet heeft bevorderd, hanteert de SVB het beleid dat zij het recht op tegemoetkoming toekent met ingang van het eerste kwartaal waarvoor het indicatiebesluit geldt. Dit met dien verstande dat de SVB geen tegemoetkoming toekent met een langere terugwerkende kracht dan 1 januari 2011, de datum waarop de huidige aanvraagsystematiek is ingegaan.

De TOG bevat geen voorschrift over de ingangsdatum van een tegemoetkoming voor een persoon die niet in Nederland woont. In deze situatie geeft de SVB overeenkomstige toepassing aan de regeling voor personen die in Nederland wonen. Op grond van artikel 47a, eerste lid TOG gelezen in samenhang met artikel 6, eerste enAKW bestaat recht op dubbele kinderbijslag voor thuiswonende kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Artikel 14, derde lid TOG geldt voor deze personenAKW regelt dat het recht op tegemoetkoming ingaat indubbele kinderbijslag voor deze kinderen niet eerder kan ingaan dan de eerste dag van het eerste kwartaalkalenderkwartaal waarin een indicatiebesluit geldtde aanvraag wordt ingediend. BijVoor de toepassing van deze regeling opvraag of een persoonkind intensieve zorg nodig heeft, wint de SVB voor zowel kinderen die niet in Nederland woont hanteert de SVBwonen als die in het beleid datbuitenland wonen advies in bij het medischCIZ. Dit advies geldt met ingang vanziet niet op kwartalen die liggen voor de datum waarop het is afgegeven. De SVB neemt echter aan dat het ook geldt voor de periode die ligt tussen de datum van de aanvraag is ingedienden de datum van het advies.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving en jurisprudentie op 1 mei 2012. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, Remigratiewet, MKOB, TOG, TAS en TNS, en de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

Artikel 2, tweede lid en 6 artikel 14, derde, vijfde en zesde lid TOGAKW

Besluit beleidsregels internationaal SVB 20122016