Onderwerp: Bezoek-historie

Ingangsdatum tegemoetkoming op grond van de TOG (SB1260)
Geldigheid:31-08-2012 t/m 13-05-2014Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 3: 14-05-2014 t/m 14-01-2015  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Binnen de systematiekOp grond van deartikel 4, eerste lid en artikel 6, derde en vijfde lid TOG gaat het recht op tegemoetkoming in met ingang van hetde eerste dag van het kwartaal waarin een indicatiebesluit geldt, mits de belanghebbende in dat kwartaal een dooraanvraag indient. Dient de SVB bevorderdebelanghebbende de aanvraag binnen acht weken wordt ingediend. Wordt een dergelijke aanvraag ingediend nadatlater in, dan is de SVB op grond van artikel 6, vijfde lid TOG bevoegd om in bijzondere gevallen de termijn van acht wekentegemoetkoming met terugwerkende kracht toe te kennen. In dat geval toetst de SVB eerst of sprake is verstreken dan gaat het recht op tegemoetkoming invan een bijzonder geval met ingangovereenkomstige toepassing van het kwartaal waarin de aanvraag door de SVB is ontvangenbeleid vervat in SB1071 over bijzonder geval. Ten aanzienAlleen als van aanvragen die zij niet heeft bevorderdeen bijzonder geval sprake is, hanteertis de SVB bevoegd de tegemoetkoming met terugwerkende kracht toe te kennen. Van deze bevoegdheid maakt de SVB uitsluitend gebruik als het beleid dat zij het recht op tegemoetkoming toekent met ingangvan hardheid zou getuigen geen terugwerkende kracht te hanteren. De SVB beantwoordt de vraag of sprake is van hardheid aan de hand van het eerste kwartaal waarvoor het indicatiebesluit geldt. Ditbeleid vervat in SB1072 over hardheid, met dien verstande dat de SVB geen tegemoetkoming toekentals minimumnorm hanteert de op de gezinssituatie (fictief) toepasselijke netto uitkeringsbedragen krachtens artikel 9 AOW, verhoogd met eenhet op de desbetreffende situatie toepasselijke recht op kinderbijslag en tegemoetkoming. Voor het bepalen van de mate van terugwerkende kracht past de SVB het beleid toe vervat in SB1073 over mate van terugwerkende kracht. Een langere terugwerkende kracht dan 1 januari 2011, de datum waarop de huidige aanvraagsystematiek is ingegaan, is echter niet mogelijk.

De TOG bevat geen voorschrift over de ingangsdatum van een tegemoetkoming voor een persoon diekind dat niet in Nederland woont. In deze situatie geeftdit geval behandelt de SVB overeenkomstige toepassing aaneen aanvraag om tegemoetkoming zoveel mogelijk naar analogie van de regeling voor personen diesituatie die zich voordoet voor in Nederland wonenwonende kinderen. Op grond van artikel 4, eerste lid TOG gelezen in samenhang met artikel 6, eerste en derde lid TOG geldt voor deze personen dat het recht opIn de Nederlandse situatie geldt dat op aanvraag door het CIZ een indicatiebesluit wordt afgegeven. Aan dit indicatiebesluit komt geen terugwerkende kracht toe. Bij een aanvraag om tegemoetkoming ingaat in het eerste kwartaal waarinvoor een buiten Nederland wonend kind ontbreekt een dergelijk indicatiebesluit geldt. Bijen stelt de toepassing van deze regeling op een persoon die nietSVB zelf vast of aan de voorwaarden is voldaan. Daartoe wint de SVB medisch advies in Nederland woontbij het CIZ. In dat geval hanteert de SVB het beleid dat het medisch advies geldt met ingang van de datum waarop de aanvraag is ingediend. Zij verleent daarom de tegemoetkoming met ingang van de eerste dag van het kwartaal waarin de aanvraag is ingediend zonder aan deze toekenning verdere terugwerkende kracht te verlenen.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels internationaalAOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en de beleidsregels Internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 31 december 2013 en de stand van de jurisprudentie op 1 mei 201221 februari 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, Remigratiewet, MKOB, TOG, TAS en TNS, en de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

Artikelartikel 2, tweede lid, artikel 4, eerste lid en artikel 6, derdeleden 3, vijfde5 en zesde lid6 TOG

Besluit beleidsregels internationaal SVB 20122013