Onderwerp: Bezoek-historie

Terugkomen van een beschikking betreffende de vaststelling van verzekerde tijdvakken (SB1255)
Geldigheid:01-11-2017 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

In het kader van de verzekerdenadministratie neemt de SVB beschikkingen waarin zij vaststelt gedurende welke tijdvakken een belanghebbende verzekerd was voor de volksverzekeringen. De SVB neemt deze beschikkingen voordat het AOW-pensioen of de Anw-uitkering ingaat.

Bij de toekenning van het AOW-pensioen of de Anw-uitkering stelt de SVB alle verzekerde tijdvakken definitief vast. Als betrokkene de SVB verzoekt om in zijn voordeel terug te komen op de vaststelling van verzekerde tijdvakken, moet hij deugdelijk en toereikend motiveren waarom de eerdere vaststelling naar zijn mening onjuist was (zie CRvB 13 mei 2015). Als betrokkene voor de ingangsdatum van het AOW-pensioen of de Anw-uitkering aantoont dat de eerder vastgestelde tijdvakken onmiskenbaar onjuist zijn, komt de SVB terug op de rechtens onaantastbare beschikking. In afwijking van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 6 juni 2016 beoordeelt de SVB hierbij niet of zij ook voor het verleden moet terugkomen op deze beschikking. De SVB wijkt van de uitspraak af, omdat het met terugwerkende kracht herzien van verzekerde tijdvakken geen rechtsgevolg heeft, zolang betrokkene nog geen recht op AOW-pensioen of Anw-uitkering heeft.

Als correctie van de eerder vastgestelde verzekerde tijdvakken ertoe zal leiden dat de belanghebbende recht heeft op een lager AOW-pensioen of een lagere Anw-uitkering, toetst de SVB in hoeverre het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel zich verzetten tegen een herziening van de vastgestelde tijdvakken. De SVB gaat ervan uit dat het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel zich hier in ieder geval niet tegen verzetten als de verzekerde tijdvakken onjuist zijn vastgesteld doordat de belanghebbende onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en hem dit kan worden verweten.

Naar boven