Onderwerp: Bezoek-historie

Terugkomen van een beschikking betreffende de vaststelling van verzekerde tijdvakken (SB1255)
Geldigheid:07-09-2016 t/m 31-10-2017Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

In het kader van de verzekerdenadministratie neemt de SVB beschikkingen waarin zij vaststelt gedurende welke tijdvakken een belanghebbende verzekerd is geweest voor de volksverzekeringen. Deze beschikkingen worden genomen voordat het AOW-pensioen of de Anw-uitkering ingaat.

Bij de toekenning van het AOW-pensioen of de Anw-uitkering stelt de SVB alle verzekerde tijdvakken definitief vast. Als de SVB tijdvakken van verzekering eerder heeft vastgesteld en hierover een besluit heeft genomen en de betrokkene bij zijn aanvraag om AOW-pensioen of Anw-uitkering een langere verzekerde periode claimt, moet hij deugdelijk en toereikend motiveren waarom de eerdere vaststelling naar zijn mening onjuist was (zie CRvB 13 mei 2015).

Als bij de toekenning van een AOW-pensioen of Anw-uitkering blijkt dat de eerdere vaststelling van verzekerde tijdvakken niet juist is, hanteert de SVB het volgende beleid.

In beginsel komt de SVB terug van een onjuiste vaststelling van verzekerde tijdvakken als dit ertoe leidt dat de belanghebbende recht heeft op een hoger AOW-pensioen of een hogere Anw-uitkering. De SVB kan van dit uitgangspunt afwijken als de verzekerde tijdvakken eerder onjuist zijn vastgesteld door toedoen van de belanghebbende en over het betreffende tijdvak geen premies volksverzekeringen zijn afgedragen.

Als correctie van de eerder vastgestelde verzekerde tijdvakken ertoe zal leiden dat de belanghebbende recht heeft op een lager AOW-pensioen of een lagere Anw-uitkering, toetst de SVB in hoeverre het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel zich verzetten tegen een herziening van de vastgestelde tijdvakken. De SVB gaat er vanuit dat het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel zich hier in ieder geval niet tegen verzetten als de verzekerde tijdvakken onjuist zijn vastgesteld doordat de belanghebbende onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en hem dit kan worden verweten.

Naar boven