Onderwerp: Bezoek-historie

Schuldregeling en schuldsanering (SB1253)
Geldigheid:07-09-2016 t/m 26-05-2021Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Op grond van de artikelen 25 AOW, 55a Anw en 24c AKW kan de SVB in bepaalde gevallen gedeeltelijk van terugvordering of verdere terugvordering afzien door mee te werken aan een schuldregeling, indien de schuldenaar als bedoeld in deze artikelen hiertoe een verzoek doet. Op grond van artikel 22, tweede lid OBR is het bepaalde in artikel 25 AOW van overeenkomstige toepassing op de OBR.

De SVB gaat ervan uit dat ook de volgende personen een verzoek kunnen indienen:

  • een gekwalificeerde schuldhulpbemiddelaar met wie de schuldenaar een schuldhulpovereenkomst heeft afgesloten;
  • de voormalige gerechtigde.

Als de schuldenaar de schuldhulpovereenkomst niet behoorlijk nakomt, trekt de SVB het besluit waarin zij heeft afgezien van de (gedeeltelijke) terugvordering in en vordert het oorspronkelijk openstaande bedrag van de terugvordering alsnog in z'n geheel in.

Als een schuldsaneringsregeling is uitgesproken op grond van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Faillissementswet, titel III), dan werkt de schuldsaneringsregeling ten aanzien van vorderingen op de schuldenaar die ten tijde van de uitspraak tot toepassing van de schuldsaneringsregeling bestaan. De SVB gaat ervan uit dat, gelet op de artikelen 6:203 en 3:309 BW, een vordering uit onverschuldigde betaling ontstaat op het moment waarop er te veel uitkering is betaald. Vorderingen uit onverschuldigde betaling die zijn ontstaan vóór de uitspraak tot toepassing van de schuldsaneringsregeling kan de SVB niet invorderen of niet langer invorderen. Deze vorderingen vallen onder de schuldsaneringsregeling en worden aangemeld bij de bewindvoerder.

Op grond van een arrest van de Hoge Raad kan een vordering uit onverschuldigd betaald AOW-pensioen of Anw-uitkering, die is ontstaan voordat de schuldsaneringsregeling is uitgesproken, worden verrekend met nog uit te betalen AOW-pensioen of Anw-uitkering. De SVB maakt van deze verrekeningsmogelijkheid geen gebruik, maar zal de vordering aanmelden bij de bewindvoerder.

Als een schuldsaneringsregeling is uitgesproken op grond van de Wet schuldsanering natuurlijke personen stelt de rechter-commissaris een bedrag vast dat ter vrije beschikking blijft van de belanghebbende. In die gevallen stelt de SVB niet zelf de beslagvrije voet vast, maar hanteert zij het door de rechter-commissaris vastgestelde bedrag als beslagvrije voet.

Grondslag

artikel 25 AOW, artikel 55a Anw, artikel 24c AKW, artikel 22, tweede lid OBR en titel  III Faillissementswet

Besluit beleidsregels SVB 2016

Naar boven