Onderwerp: Bezoek-historie

Wijze van terugbetaling (SB1250)
Geldigheid:21-02-2019 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Als de SVB een boete oplegt of een besluit tot terugvordering neemt, neemt zij tevens een besluit waarmee een betalingsverplichting in de zin van artikel 4:86 Awb in het leven wordt geroepen. Het voldoen van een boete of het terugbetalen van een onverschuldigd betaald bedrag kan door middel van verrekening of door middel van betaling. De volledige geldschuld kan in één keer worden verrekend of in termijnen. Door het verlenen van uitstel van betaling kan betaling in termijnen plaatsvinden.

De SVB interpreteert artikel 17i AOW, artikel 45 Anw, artikel 17g AKW en artikel 6f Remigratiewet zo dat de boete primair dient te worden geëffectueerd door verrekening van het bedrag met een uitkering verstrekt door de SVB. Op grond van artikel 24a AOW, artikel 54 Anw en artikel 24a AKW in samenhang met artikel 17i AOW, artikel 45 Anw, artikel 17g AKW en op grond van artikel 6f Remigratiewet geldt hetzelfde voor de terugvordering. Hierbij geldt dat te veel of ten onrechte betaald AOW-pensioen kan worden verrekend met nog uit te keren pensioen en dat te veel of ten onrechte betaalde Anw-uitkeringen of kinderbijslag kunnen worden verrekend met AOW-pensioen, Anw-uitkeringen en kinderbijslag. De SVB interpreteert het voorschrift ten aanzien van verrekening van te veel of ten onrechte betaalde Anw-uitkering met kinderbijslag, gelezen in samenhang met artikel 23 AKW zo, dat verrekening van een wezenuitkering met kinderbijslag slechts mogelijk is met kinderbijslag ten behoeve van die wees.

Op grond van artikel 23, eerste lid, onder c, van de AKW is de SVB bevoegd om te veel of ten onrechte betaalde kinderbijslag ten behoeve van een kind te verrekenen met de kinderbijslag voor andere kinderen van een verzekerde. Van deze bevoegdheid maakt de SVB geen gebruik indien een belanghebbende de SVB verzoekt van deze wijze van verrekening af te zien, omdat de andere kinderen niet dezelfde ouders hebben. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de bedoelingen van de wetgever zoals verwoord in de memorie van toelichting op de wet waarmee de huidige tekst van artikel 23 in de AKW is opgenomen (TK 2003-2004, 29 513, nr. 3).

Op grond van artikel 60, vierde lid Participatiewet moet de SVB een boete en een terugvordering als gevolg van een schending van de mededelingsverplichting primair effectueren door verrekening van het bedrag met een uitkering versterkt door de SVB. Hierbij geldt dat een boete en te veel of ten onrechte betaalde AIO-aanvulling kan worden verrekend met nog uit te keren AIO-aanvulling of AOW-pensioen. Dit volgt uit de artikelen 60, vierde lid respectievelijk 60a, derde en vijfde lid Participatiewet. In geval van terugvordering anders dan wegens schending van de mededelingsverplichting is de SVB bevoegd om de te veel of ten onrechte betaalde AIO-aanvulling te verrekenen met nog uit te keren AIO-aanvulling of AOW-pensioen. De SVB leidt dit af uit de artikelen 60, derde lid respectievelijk 60a, derde en vijfde lid Participatiewet. De SVB maakt onverkort gebruik van deze bevoegdheid.

Op grond van artikel 22, derde lid OBR verrekent de SVB te veel betaalde overbruggingsuitkering met het AOW-pensioen dat de betrokkene ontvangt of zal ontvangen.

Te veel betaalde remigratievoorzieningen kunnen op grond van artikel 6f, eerste lid Remigratiewet worden verrekend met later uit te betalen remigratievoorzieningen, AOW-pensioen, Anw-uitkeringen of een AIO-aanvulling.

Het te veel of ten onrechte betaalde wordt teruggevorderd op basis van bruto bedragen. Indien echter verrekening van de ingehouden loonheffing kan plaatsvinden met de nog door de SVB aan de Belastingdienst af te dragen heffingen, wordt beleidsmatig het netto te veel betaalde bedrag teruggevorderd. Deze situatie doet zich slechts voor indien de terugvordering betrekking heeft op het lopende belastingjaar en voor zover terugbetaling geheel zal plaatsvinden in het lopende belastingjaar. Indien derhalve de periodieke verrekening zich zal uitstrekken over meer dan één belastingjaar zal de gehele verrekening bruto plaatsvinden.

Grondslag

artikel 4:86 Awb, artikel 17e, 17i, 24a en 24b AOW, artikel 41, 45, 54 en 55 Anw,  artikel 17c, 17g, 23, eerste lid, 24a en 24b AKW, artikel, 60, derde en vierde lid, 60a,  derde en vijfde lid Participatiewet, artikel 22, derde lid OBR en artikel 6f  Remigratiewet

Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB februari 2019

Naar boven