Onderwerp: Bezoek-historie

Civielrechtelijke terugvordering (SB1249)
Geldigheid:31-08-2012 t/m 13-05-2014Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 3: 25-08-2011 t/m 30-08-2012  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Als een uitkering op een onjuiste rekening wordt gestort of als deze ten onrechte wordt doorbetaald na het overlijden van de uitkeringsgerechtigde, dan zijn artikel 24 AOW, artikel 53 Anw, artikel 24 AKW, artikel 7 MKOB en artikel 15 Uitvoeringsbesluit Remigratiewet niet van toepassing. In de jurisprudentie, bijvoorbeeld in de uitspraak van de CRvB van 13 september 1989, is evenwel bepaald dat de SVB dan bevoegd is tot terugvordering van het onverschuldigd betaalde bedrag met toepassing van artikel 6:203 BW. Bij terugvordering op grond van artikel 6:203 BW wordt geen besluit in de zin van artikel 1:3 Awb afgegeven. De bijzondere invorderingsbepalingen zijn dan niet van toepassing. Een betaling die na het overlijden is doorgeschoten wordt slechts teruggevorderd met toepassing van artikel 6:203 BW voor zover het bedrag van de doorgeschoten betaling niet op de overlijdensuitkering in mindering kan worden gebracht (artikel 18, lid 5 AOW, artikel 51, lid 5 Anw en de artikelen 15, lid 4 en 16, lid 2 Besluit voorzieningen Remigratiewet). De hiervoor beschreven civiele terugvordering vindt geen toepassing bij doorgeschoten betalingen ingevolge de AKW voor zover er sprake is van een overlevende ouder of verzorger ongeacht de vraag of deze voor de AKW verzekerd is. Dit blijkt uit de uitspraak van de CRvB van 24 februari 2006 waarin is bepaald dat artikel 24 AKW voorziet in de mogelijkheid om ten onrechte betaalde kinderbijslag van de overlevende partner of verzorger terug te vorderen.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving en jurisprudentie op 1 juni 2011mei 2012. De beleidsregels zijn nog niet aangepast aantekst van de inwerkingtredingoverige delen van de EG-Verordeningen 883/2004beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, Remigratiewet, MKOB, TOG, TAS en 987/2009 per 1 mei 2010TNS, en de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 6:203 BW

Besluit beleidsregels internationaal SVB 20112012

Wet- en regelgeving

Naar boven