Onderwerp: Bezoek-historie

Civielrechtelijke terugvordering (SB1249)
Geldigheid:25-08-2011 t/m 30-08-2012Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 8: 21-02-2019 t/m   X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Als een uitkering op een onjuiste rekening wordt gestort of als deze ten onrechte wordt doorbetaald na het overlijden van de uitkeringsgerechtigde, dan zijn artikel 24 AOW, artikel 53 Anw, artikel 24 AKW, artikel 7 MKOB58 Participatiewet, artikel 22 OBR en artikel 15 Uitvoeringsbesluit6e Remigratiewet niet van toepassing. In de jurisprudentie, bijvoorbeeld in de uitspraak van de CRvB van 13 september 1989, is evenwel bepaald dat de SVB dan bevoegd is tot terugvordering van het onverschuldigd betaalde bedrag met toepassing van artikel 6:203 BW. Bij terugvordering op grond van artikel 6:203 BW wordtneemt de SVB geen besluit in de zin van artikel 1:3 Awb afgegeven. De bijzondere invorderingsbepalingen zijn dan niet van toepassing. Een betaling diebedrag dat na het overlijden is doorgeschoten wordtdoorbetaald vordert de SVB slechts teruggevorderdterug met toepassing van artikel 6:203 BW voor zover hetdit bedrag van de doorgeschoten betaling niet op de overlijdensuitkering in mindering kan worden gebracht (artikel 18, vijfde lid 5 AOW, artikel 51, lid 5 Anw en de artikelen 15,vijfde lid 4 en 16Anw, artikel 18, tweede lid 2 Besluit voorzieningen RemigratiewetOBR ). De hiervoor beschreven civiele terugvordering vindt geen toepassing bij doorgeschoten betalingen ingevolgeIn de AKW voor zover er sprake is van een overlevende ouder of verzorger ongeachtParticipatiewet en de vraag of deze voor de AKW verzekerd isRemigratiewet ontbreekt een dergelijke verrekeningsbepaling. Dit blijkt uit de uitspraak van de CRvB van 24 februari 2006 waarin is bepaald dat artikel 24 AKW voorziet in de mogelijkheid om ten onrechte betaalde kinderbijslag van de overlevende partner of verzorger terug te vorderen.

De hiervoor beschreven civiele terugvordering vindt geen toepassing als

  • het AOW-pensioen na het overlijden van de pensioengerechtigde is doorbetaald, voor zover het onverschuldigd betaalde bedrag in de het vermogen van de erfgenaam van de pensioengerechtigde is gevallen. Op grond van artikel 24, eerste lid AOW vordert de SVB het onverschuldigd betaalde ouderdomspensioen terug van die erfgenaam.

  • kinderbijslag na het overlijden van de verzekerde is doorbetaald, voor zover er sprake is van een overlevende ouder of verzorger ongeacht de vraag of deze voor de AKW verzekerd is. Dit blijkt uit de uitspraak van de CRvB van 24 februari 2006 waarin is bepaald dat artikel 24 AKW voorziet in de mogelijkheid om ten onrechte betaalde kinderbijslag van de overlevende partner of verzorger terug te vorderen.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 1 juni 2011. De beleidsregels zijn nog niet aangepast aan de inwerkingtreding van de EG-Verordeningen 883/2004 en 987/2009 per 1 mei 2010.

artikel 6:203 BW

Besluit beleidsregelsWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2011februari 2019

Wet- en regelgeving

Naar boven