Onderwerp: Bezoek-historie

Mededelingsverplichting AKW (SB1247)
Geldigheid:26-09-2019 t/m 26-05-2021Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Voor de toepassing van artikel 15 AKW wordt verstaan onder:

 • verzekerde: degene aan wie kinderbijslag is toegekend of die daarvoor in aanmerking wenst te komen;
 • partner: de meerderjarige persoon met wie de verzekerde een huishouden vormt;
 • kind: een kind waarvoor kinderbijslag is aangevraagd of toegekend.

 

A. DE VERZEKERDE OF ZIJN PARTNER

De in artikel 15 AKW bedoelde mededelingsverplichting heeft in ieder geval betrekking op het melden van de volgende feiten of omstandigheden inzake de verzekerde of zijn partner:

 • het in Nederland gaan werken, terwijl de partner buiten Nederland werkt of een buitenlandse uitkering krijgt;
 • het gaan werken buiten Nederland of in een ander land dan het woonland;
 • het stoppen met werken in Nederland, terwijl de partner buiten Nederland werkt of een buitenlandse uitkering ontvangt;
 • het stoppen met werken in Nederland, van degene die buiten Nederland woont;
 • het stoppen met werken in het buitenland;
 • het gaan ontvangen van een buitenlandse uitkering;
 • het gaan ontvangen van kinderbijslag of gezinsbijslag van een andere organisatie dan de SVB;
 • een wijziging in de kinderbijslag of gezinsbijslag van een andere organisatie dan de SVB;
 • verhuizing, met uitzondering van verhuizing van het gehele gezin binnen Nederland of binnen de landsgrenzen van een ander land;
 • het rechtens zijn ontnomen van zijn vrijheid;
 • het sluiten van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, met uitzondering van de persoon die is ingeschreven in de basisregistratie personen, tenzij het huwelijk in het buitenland is gesloten;
 • het gaan voeren van een gezamenlijke huishouding in de zin van de AOW;
 • het niet meer op één adres wonen van de verzekerde en zijn partner;
 • echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap, met uitzondering van de persoon die is ingeschreven in de basisregistratie personen, tenzij de echtscheiding in het buitenland is uitgesproken;
 • het overlijden buiten Nederland of in Nederland, indien de overledene niet is ingeschreven in de basisregistratie personen;
 • het verlies van de voogdij of de tijdelijke voogdij over een kind;

 

Als met toepassing van artikel 33, eerste lid van het verdrag met Turkije recht bestaat op kinderbijslag voor een kind dat in Turkije woont:

 • het stoppen met werken in loondienst in Nederland, met uitzondering van de persoon die in Nederland woont en die aansluitend een WW- of ZW-uitkering ontvangt;
 • het niet langer ontvangen van een WW- of ZW-uitkering, tenzij aansluitend werkzaamheden in loondienst worden verricht in Nederland;

 

Indien recht bestaat op dubbele kinderbijslag:

 • het gedurende meer dan 45 dagen in een kwartaal verblijven bij het kind dat niet tot zijn huishouden behoort;
 • het afwisselend met de partner gedurende meer dan 45 dagen in een kwartaal verblijven bij het kind dat niet tot zijn huishouden behoort;
 • het gedurende een aaneengesloten periode van 45 dagen of meer verblijven bij het kind dat niet tot zijn huishouden behoort;
 • het afwisselend met de partner gedurende een aaneengesloten periode van 45 dagen of meer verblijven bij het kind dat niet tot zijn huishouden behoort;
 • het niet meer uitoefenen van het beroep van binnenschipper, kermisexploitant of circusartiest of een beroep dat hiermee is gelijk gesteld.

 

B. HET KIND

Daarnaast heeft de in artikel 15 AKW bedoelde mededelingsverplichting in ieder geval betrekking op het melden van de volgende feiten of omstandigheden inzake het kind:

 • verhuizing, met uitzondering van verhuizing van het gehele gezin binnen Nederland of binnen de landsgrenzen van een ander land;
 • het niet meer behoren tot het huishouden van de verzekerde;
 • het weer gaan behoren tot het huishouden van de verzekerde;
 • het sluiten of eindigen van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, met uitzondering van de persoon die is ingeschreven in de basisregistratie personen;
 • het sluiten of eindigen van een samenlevingscontract;
 • het overlijden buiten Nederland of in Nederland, tenzij het kind is ingeschreven in de basisregistratie personen.
 • indien het kind niet tot het huishouden van de verzekerde behoort: het wijzigen van de bijdrage in de onderhoudskosten van het kind;

 

Indien recht bestaat op dubbele kinderbijslag, omdat het kind uitwonend is wegens het volgen van een beroepsopleiding of bezoeken van een school die wordt vermeld op de bijlagen bij de Regeling dubbele kinderbijslag om onderwijsredenen, of een daarmee vergelijkbare opleiding of school buiten Nederland:

 • het wijzigen van of stoppen met de opleiding of school;
 • het wijzigen of vervallen van de status als topsporter op ten minste toptalentniveau;
 • het wijzigen of vervallen van de status als toptalent op het gebied van muziek of dans.

 

C. HET KIND VAN 16 JAAR OF OUDER

Daarnaast heeft de in artikel 15 AKW bedoelde mededelingsverplichting in ieder geval betrekking op het melden van de volgende feiten of omstandigheden inzake kinderen van 16 jaar of ouder:

 • het gaan verwerven van inkomen;
 • wijziging in de hoogte van het inkomen;

 

Voor kinderen die in het buitenland wonen en die nog geen opleiding hebben voltooid die de SVB gelijkstelt met het behalen van een startkwalificatie:

 • het starten, wijzigen of stoppen van een opleiding;
 • het weer in staat zijn een opleiding te volgen door een kind nadat hij daartoe op lichamelijke of psychische gronden een tijd niet in staat is geweest;
 • een onderbreking van de studie door studie-overgang, ziekte of andere omstandigheden, die zes maanden of langer duurt of zal gaan duren.

 

D. HET PLEEGKIND

Ten aanzien van het pleegkind in de zin van artikel 4, derde lid AKW heeft de in artikel 15 AKW bedoelde mededelingsverplichting in ieder geval betrekking op het melden van het bijdragen in het onderhoud van het kind door andere personen of instellingen alsmede verandering in de hoogte daarvan.

Wet- en regelgeving

Naar boven