Onderwerp: Bezoek-historie

Mededelingsverplichting AKW (SB1247)
Geldigheid:14-05-2014 t/m 14-01-2015Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Voor de toepassing van artikel 15 AKW wordt verstaan onder:

 • aanvrager: degene aan wie kinderbijslag is toegekend of die daarvoor in aanmerking wenst te komen;
 • partner: de meerderjarige persoon met wie de aanvrager een huishouden vormt;
 • kind: een kind waarvoor kinderbijslag is aangevraagd of toegekend.

A. DE AANVRAGER OF ZIJN PARTNER

De in artikel 15 AKW bedoelde mededelingsplicht heeft in ieder geval betrekking op het melden van de volgende feiten of omstandigheden inzake de aanvrager of zijn partner:

 • het stoppen met werken in het buitenland;
 • het in Nederland gaan werken, terwijl de partner buiten Nederland werkt of een buitenlandse uitkering krijgt;
 • verhuizing, met uitzondering van verhuizing van het gehele gezin binnen Nederland of binnen de landsgrenzen van een ander land;
 • het gaan werken buiten Nederland of in een ander land dan het woonland;
 • het gaan ontvangen of wijzigen van kinderbijslag of gezinsbijslag van anderen dan de SVB
 • het gaan ontvangen van een buitenlandse uitkering;
 • het stoppen met werken in Nederland, terwijl de partner buiten Nederland werkt of een buitenlandse uitkering ontvangt;
 • het stoppen met werken in Nederland, van degene die buiten Nederland woont;
 • het sluiten of eindigen van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, met uitzondering van de persoon die is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie, tenzij het huwelijk in het buitenland is gesloten of beëindigd;
 • het gaan voeren of eindigen van een gezamenlijke huishouding in de zin van de AOW en Anw;
 • het overlijden buiten Nederland of in Nederland, indien de overledene niet is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie;
 • het verlies van de voogdij of de tijdelijke voogdij over een kind;
 • het rechtens zijn ontnomen van zijn vrijheid;
 • het langer dan 45 dagen gaan verblijven bij het kind dat niet tot zijn huishouden behoort.

B. HET KIND

Daarnaast heeft de in artikel 15 AKW bedoelde mededelingsplicht in ieder geval betrekking op het melden van de volgende feiten of omstandigheden inzake het kind:

 • verhuizing, met uitzondering van verhuizing van het gehele gezin binnen Nederland of binnen de landsgrenzen van een ander land;
 • het niet meer behoren tot het huishouden van de aanvrager;
 • het weer gaan behoren tot het huishouden van de aanvrager;
 • het sluiten of eindigen van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, met uitzondering van de persoon die is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie;
 • het sluiten of eindigen van een samenlevingscontract;
 • het overlijden buiten Nederland of in Nederland, tenzij de overledene is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.

C. HET KIND DAT NIET TOT HET HUISHOUDEN VAN DE AANVRAGER BEHOORT OF HET KIND VAN 16 JAAR OF OUDER

Daarnaast heeft de in artikel 15 AKW bedoelde mededelingsplicht in ieder geval betrekking op het melden van de volgende feiten of omstandigheden inzake kinderen jonger dan 16 jaar die niet tot het huishouden van de aanvrager behoren, of kinderen die 16 jaar en ouder zijn:

 • het wijzigen van de bijdrage van de aanvrager of de partner in de onderhoudskosten van een kind als het kind tot het huishouden van een ander behoort;
 • het wijzigen van de bijdrage van de aanvrager of de partner in de onderhoudskosten van een kind als de verzekerde alimentatieplichtig is;
 • het wijzigen van de bijdrage van de aanvrager of de partner in de onderhoudskosten van een kind als het kind niet in Nederland verblijft en niet woont in een andere lidstaat van de Europese Unie, een land van de Europese Economische Ruimte of een Staat waarmee Nederland een verdrag inzake sociale zekerheid heeft gesloten op grond waarvan voor het recht op kinderbijslag het wonen van kinderen in die Staat gelijk wordt gesteld met het wonen in Nederland;
 • het wijzigen van de bijdrage van de aanvrager of de partner in de onderhoudskosten van een kind als een derde bijdraagt in het onderhoud van het kind;
 • het gaan behoren van het kind tot het huishouden van een ander;
 • het bijdragen in het onderhoud van het kind door anderen alsmede verandering in de hoogte daarvan;
 • de inkomsten van het kind en de veranderingen in de hoogte daarvan;
 • het gaan werken door het kind;
 • het aanbod van een dienstbetrekking aan het werkloze kind;
 • voor kinderen die 16 jaar of ouder zijn: het starten, wijzigen of stoppen van een opleiding door het kind dat een startkwalificatie heeft behaald of in het buitenland woont, tenzij het een opleiding betreft waarvoor recht bestaat op studiefinanciering ingevolge de Wet op de studiefinanciering;
 • voor kinderen die 16 jaar of ouder zijn: het wederom in staat zijn een opleiding te volgen door een kind, dat een startkwalificatie heeft behaald of in het buitenland woont, nadat hij daartoe op lichamelijke of psychische gronden een tijd niet in staat is geweest;
 • ziekte langer dan zes maanden, met uitzondering van het in Nederland wonende kind dat verplicht is een startkwalificatie te behalen.

D. HET PLEEGKIND

Ten aanzien van het pleegkind in de zin van artikel 4, derde lid AKW heeft de in artikel 15 AKW bedoelde mededelingsplicht in ieder geval betrekking op het melden van het bijdragen in het onderhoud van het kind door andere personen of instellingen alsmede verandering in de hoogte daarvan.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en de beleidsregels Internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 31 december 2013 en de stand van de jurisprudentie op 21 februari 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 15 AKW

Besluit beleidsregels SVB 2013

Wet- en regelgeving

Naar boven