Onderwerp: Bezoek-historie

Mededelingsverplichting AKW (SB1247)
Geldigheid:17-06-2010 t/m 24-08-2011Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Voor de toepassing van artikel 15 AKW wordt verstaan onder:

 • partner: de meerderjarige persoon met wie de aanvrager een huishouden vormt;
 • kind: een kind waarvoor kinderbijslag is aangevraagd of dat van invloed is op de hoogte van de kinderbijslag, en ten opzichte waarvan men niet van de verplichting tot het opgeven van wijzigingen is ontslagen.

A.

De bij artikel 15 AKW opgelegde mededelingsverplichting heeft in ieder geval betrekking op de volgende verplichtingen:

 • het indienen van een naar waarheid en volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • het naar waarheid en volledig invullen van andere door de Bank toegezonden formulieren welke betrekking hebben op de kinderbijslag;
 • het als bewijsmateriaal overleggen van uitsluitend onvervalste documenten, dan wel afschriften daarvan, waarin, voor zover aan de betrokkene bekend, geen onwaarheden worden vermeld;
 • het naar waarheid beantwoorden van vragen van de Bank.

B.

Daarnaast heeft de in artikel 15 AKW bedoelde mededelingsplicht in ieder geval betrekking op het melden van de volgende feiten of omstandigheden aangaande de aanvrager of diens partner:

 • het stoppen met werken in het buitenland;
 • het in Nederland gaan werken, terwijl de partner buiten Nederland werkt of een buitenlandse uitkering krijgt;
 • verhuizing, met uitzondering van verhuizing van het gehele gezin binnen Nederland of binnen de landsgrenzen van een ander land;
 • het gaan werken buiten Nederland, dan wel in een ander land dan het woonland;
 • het gaan ontvangen of wijzigen van kinderbijslag dan wel gezinsbijslag van anderen dan de Bank;
 • het gaan ontvangen van een buitenlandse uitkering;
 • het stoppen met werken in Nederland, terwijl de partner buiten Nederland werkt of een buitenlandse uitkering ontvangt;
 • het sluiten of eindigen van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap;
 • het gaan voeren of eindigen van een gezamenlijke huishouding in de zin van de AOW en Anw;
 • het overlijden buiten Nederland of in Nederland, indien de overledene niet is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie;
 • het verlies van de voogdij of de tijdelijke voogdij over een kind;
 • het rechtens zijn ontnomen van zijn vrijheid;
 • het langer dan 45 dagen gaan verblijven bij het kind dat niet tot zijn huishouden behoort.

C.

Daarnaast heeft de in artikel 15 AKW bedoelde mededelingsplicht in ieder geval betrekking op het melden van de volgende feiten of omstandigheden aangaande het kind:

 • verhuizing, met uitzondering van verhuizing van het gehele gezin binnen Nederland of binnen de landsgrenzen van een ander land;
 • het niet meer behoren tot het huishouden van de aanvrager;
 • het weer gaan behoren tot het huishouden van de aanvrager;
 • het sluiten of eindigen van een huwelijk of een notarieel samenlevingscontract;
 • het overlijden buiten Nederland of in Nederland, indien de overledene niet is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.

D.

Daarnaast heeft de in artikel 15 AKW bedoelde mededelingsplicht in ieder geval betrekking op het melden van de volgende feiten of omstandigheden aangaande kinderen jonger dan zestien jaar die niet tot het huishouden van de belanghebbende behoren, of kinderen die zestien jaar en ouder zijn:

 • het wijzigen van de bijdrage van de aanvrager of de partner in de onderhoudskosten van een kind als het kind tot het huishouden van een ander behoort,
 • het wijzigen van de bijdrage van de aanvrager of de partner in de onderhoudskosten van een kind als de verzekerde alimentatieplichtig is
 • het wijzigen van de bijdrage van de aanvrager of de partner in de onderhoudskosten van een kind als het kind niet in Nederland verblijft en niet in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een andere Staat die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte woont, dan wel in een Staat waarmee Nederland een verdrag inzake sociale zekerheid heeft gesloten opgrond waarvan voor de toepassing van de Nederlandse wettelijke regeling inzake kinderbijslag het wonen van kinderen op het grondgebied van die Staat moet worden gelijkgesteld met het wonen op het grondgebied van Nederland
 • het wijzigen van de bijdrage van de aanvrager of de partner in de onderhoudskosten van een kind als een derde bijdraagt in het onderhoud van het kind;
 • het feit dat het kind gaat behoren tot het huishouden van een ander;
 • het feit dat het kind in een ander land gaat wonen dan een land als bedoeld onder 1º, derde gedachtestreepje;
 • het bijdragen in het onderhoud van het kind door anderen alsmede verandering in de hoogte daarvan;
 • de inkomsten van het kind en de veranderingen in de hoogte daarvan;
 • het stoppen met het naar schoolgaan van of met het volgen van een opleiding door het kind dat op of voor 1 oktober 2009 16 jaar is geworden, tenzij dit kind zestien of zeventien jaar is en het onderwijs of de opleiding door de Nederlandse overheid wordt bekostigd;
 • het naar een andere school of opleiding gaan door het kind dat op of voor 1 oktober 2009 16 jaar is geworden, tenzij het onderwijs of de opleiding door de Nederlandse overheid wordt bekostigd;
 • minder dan 45% arbeidsongeschikt worden door het kind dat op of voor 1 oktober 2009 16 jaar is geworden;
 • het gaan werken door het kind;
 • het aanbod van een dienstbetrekking aan het werkloze kind;
 • voor kinderen die na 1 oktober 2009 16 jaar zijn geworden: het starten, wijzigen of stoppen van een opleiding door het kind dat een startkwalificatie heeft behaald of in het buitenland woont;
 • voor kinderen die na 1 oktober 2009 16 jaar zijn geworden: het wederom in staat zijn een opleiding te volgen door een kind van 16 of 17 jaar, die een startkwalificatie heeft behaald of in het buitenland woont, nadat hij daartoe op lichamelijke of psychische gronden een tijd niet in staat is geweest;
 • ziekte langer dan zes maanden, met uitzondering van het in Nederland wonende kind dat verplicht is een startkwalificatie te behalen.

E.

Indien het kind als pleegkind wordt beschouwd, heeft de in artikel 15 AKW bedoelde mededelingsplicht in ieder geval betrekking op het melden van het bijdragen in het onderhoud van het kind door andere personen dan wel instellingen alsmede verandering in de hoogte daarvan.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 3 maart 2010.

Artikel 15 AKW

Besluit beleidsregels SVB 2010

Wet- en regelgeving

Naar boven