Onderwerp: Bezoek-historie

Mededelingsverplichting AKW (SB1247)
Geldigheid:27-05-2021 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 2: 17-06-2010 t/m 24-08-2011  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Voor de toepassing van artikel 15 AKW wordt verstaan onder:

 • verzekerde: degene aan wie kinderbijslag is toegekend of die daarvoor in aanmerking wenst te komen;
 • partner: de meerderjarige persoon met wie de aanvragerverzekerde een huishouden vormt;
 • kind: een kind waarvoor kinderbijslag is aangevraagd of dat van invloed is op de hoogte van de kinderbijslag, en ten opzichte waarvan men niet van de verplichting tot het opgeven van wijzigingen is ontslagentoegekend.

A. DE VERZEKERDE OF ZIJN PARTNER

De bij artikel 15 AKW opgelegde mededelingsverplichting heeft in ieder geval betrekking op de volgende verplichtingen:

 • het indienen van een naar waarheid en volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • het naar waarheid en volledig invullen van andere door de Bank toegezonden formulieren welke betrekking hebben op de kinderbijslag;
 • het als bewijsmateriaal overleggen van uitsluitend onvervalste documenten, dan wel afschriften daarvan, waarin, voor zover aan de betrokkene bekend, geen onwaarheden worden vermeld;
 • het naar waarheid beantwoorden van vragen van de Bank.

B.

Daarnaast heeft deDe in artikel 15 AKW bedoelde mededelingsplichtmededelingsverplichting heeft in ieder geval betrekking op het melden van de volgende feiten of omstandigheden aangaandeinzake de aanvragerverzekerde of dienszijn partner:

 • het in Nederland gaan werken, terwijl de partner buiten Nederland werkt of een buitenlandse uitkering krijgt;
 • het stoppen metgaan werken buiten Nederland of in een ander land dan het buitenlandwoonland;
 • het stoppen met werken in Nederland gaan werken, terwijl de partner buiten Nederland werkt of een buitenlandse uitkering krijgtontvangt;
 • het stoppen met werken in Nederland, van degene die buiten Nederland woont;
 • het stoppen met werken in het buitenland;
 • het gaan ontvangen van een buitenlandse uitkering;
 • het gaan ontvangen van kinderbijslag of gezinsbijslag van een andere organisatie dan de SVB;
 • een wijziging in de kinderbijslag of gezinsbijslag van een andere organisatie dan de SVB;
 • verhuizing, met uitzondering van verhuizing van het gehele gezin binnen Nederland of binnen de landsgrenzen van een ander land;
 • het gaan werken buiten Nederland, dan wel in een ander land dan het woonland;
 • het gaan ontvangen of wijzigenrechtens zijn ontnomen van kinderbijslag dan wel gezinsbijslag van anderen dan de Bankzijn vrijheid;
 • het gaan ontvangen van een buitenlandse uitkering;
 • het stoppen met werkensluiten of beëindigen van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap in Nederland, terwijl de partner buiten Nederland werkt of een buitenlandse uitkering ontvangtdoor een persoon die niet is ingeschreven in de basisregistratie personen;
 • het sluiten of eindigenbeëindigen van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap buiten Nederland;
 • het gaan voeren of eindigen van een gezamenlijke huishouding in de zin van de AOW en Anw;
 • het niet meer op één adres wonen van de verzekerde en zijn partner;
 • het overlijden buiten Nederland of in Nederland, indien de overledene niet is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratiebasisregistratie personen;
 • het overlijden buiten Nederland;
 • het verlies van de voogdij of de tijdelijke voogdij over een kind;
 • het rechtens zijn ontnomen van zijn vrijheid;
 • het langer dan 45 dagen gaan verblijven bij het kind dat niet tot zijn huishouden behoort.

Als met toepassing van artikel 33, eerste lid van het verdrag met Turkije recht bestaat op kinderbijslag voor een kind dat in Turkije woont:

 • het stoppen met werken in loondienst in Nederland, met uitzondering van de persoon die in Nederland woont en die aansluitend een WW- of ZW-uitkering ontvangt;
 • het niet langer ontvangen van een WW- of ZW-uitkering, tenzij aansluitend werkzaamheden in loondienst worden verricht in Nederland;

Indien recht bestaat op dubbele kinderbijslag:

 • het gedurende meer dan 45 dagen in een kwartaal verblijven bij het kind dat niet tot zijn huishouden behoort;
 • het afwisselend met de partner gedurende meer dan 45 dagen in een kwartaal verblijven bij het kind dat niet tot zijn huishouden behoort;
 • het gedurende een aaneengesloten periode van 45 dagen of meer verblijven bij het kind dat niet tot zijn huishouden behoort;
 • het afwisselend met de partner gedurende een aaneengesloten periode van 45 dagen of meer verblijven bij het kind dat niet tot zijn huishouden behoort;
 • het niet meer uitoefenen van het beroep van binnenschipper, kermisexploitant of circusartiest of een beroep dat hiermee is gelijk gesteld.

CB. HET KIND

Daarnaast heeft de in artikel 15 AKW bedoelde mededelingsplichtmededelingsverplichting in ieder geval betrekking op het melden van de volgende feiten of omstandigheden aangaandeinzake het kind:

 • verhuizing, met uitzondering van verhuizing van het gehele gezin binnen Nederland of binnen de landsgrenzen van een ander land;
 • het niet meer behoren tot het huishouden van de aanvragerverzekerde;
 • het weer gaan behoren tot het huishouden van de aanvragerverzekerde;
 • het sluiten of eindigen van een huwelijk of een notarieel samenlevingscontractgeregistreerd partnerschap in Nederland, van een persoon die niet is ingeschreven in de basisregistratie personen;
 • het sluiten of eindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap buiten Nederland;
 • het sluiten of eindigen van een samenlevingscontract;
 • het overlijden buiten Nederland of in Nederland, indien de overledeneals het kind niet is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.basisregistratie personen;
 • het overlijden buiten Nederland;
 • indien het kind niet tot het huishouden van de verzekerde behoort: het wijzigen van de bijdrage in de onderhoudskosten van het kind;

Indien recht bestaat op dubbele kinderbijslag, omdat het kind uitwonend is wegens het volgen van een beroepsopleiding of bezoeken van een school die wordt vermeld op de bijlagen bij de Regeling dubbele kinderbijslag om onderwijsredenen, of een daarmee vergelijkbare opleiding of school buiten Nederland:

 • het wijzigen van of stoppen met de opleiding of school;
 • het wijzigen of vervallen van de status als topsporter op ten minste toptalentniveau;
 • het wijzigen of vervallen van de status als toptalent op het gebied van muziek of dans.

DC. HET KIND VAN 16 JAAR OF OUDER

Daarnaast heeft de in artikel 15 AKW bedoelde mededelingsplichtmededelingsverplichting in ieder geval betrekking op het melden van de volgende feiten of omstandigheden aangaandewijzigingen in de situatie van kinderen jonger dan zestienvan 16 jaar of ouder die niet totin het huishouden vanbuitenland wonen en die nog geen opleiding hebben voltooid die de belanghebbende behoren, of kinderen die zestien jaar en ouder zijnSVB gelijkstelt met het behalen van een startkwalificatie:

 • het wijzigen van de bijdrage van de aanvrager of de partner in de onderhoudskosten van een kind als het kind tot het huishouden van een ander behoort,
 • het wijzigen van de bijdrage van de aanvrager of de partner in de onderhoudskosten van een kind als de verzekerde alimentatieplichtig is
 • het wijzigen van de bijdrage van de aanvrager of de partner in de onderhoudskosten van een kind als het kind niet in Nederland verblijft en niet in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een andere Staat die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte woont, dan wel in een Staat waarmee Nederland een verdrag inzake sociale zekerheid heeft gesloten opgrond waarvan voor de toepassing van de Nederlandse wettelijke regeling inzake kinderbijslag het wonen van kinderen op het grondgebied van die Staat moet worden gelijkgesteld met het wonen op het grondgebied van Nederland
 • het wijzigen van de bijdrage van de aanvrager of de partner in de onderhoudskosten van een kind als een derde bijdraagt in het onderhoud van het kind;
 • het feit dat het kind gaat behoren tot het huishouden van een ander;
 • het feit dat het kind in een ander land gaat wonen dan een land als bedoeld onder 1º, derde gedachtestreepje;
 • het bijdragen in het onderhoud van het kind door anderen alsmede verandering in de hoogte daarvan;
 • de inkomsten van het kind en de veranderingen in de hoogte daarvan;
 • het stoppen met het naar schoolgaan van of met het volgen van een opleiding door het kind dat op of voor 1 oktober 2009 16 jaar is geworden, tenzij dit kind zestien of zeventien jaar is en het onderwijs of de opleiding door de Nederlandse overheid wordt bekostigd;
 • het naar een andere school of opleiding gaan door het kind dat op of voor 1 oktober 2009 16 jaar is geworden, tenzij het onderwijs of de opleiding door de Nederlandse overheid wordt bekostigd;
 • minder dan 45% arbeidsongeschikt worden door het kind dat op of voor 1 oktober 2009 16 jaar is geworden;
 • het gaan werken door het kind;
 • het aanbod van een dienstbetrekking aan het werkloze kind;
 • voor kinderen die na 1 oktober 2009 16 jaar zijn geworden: het starten, wijzigen of stoppen van een opleiding door het kind dat een startkwalificatie heeft behaald of in het buitenland woont;
 • voor kinderen die na 1 oktober 2009 16 jaar zijn geworden: het wederomweer in staat zijn een opleiding te volgen door een kind van 16 of 17 jaar, die een startkwalificatie heeft behaald of in het buitenland woont, nadat hij daartoe op lichamelijke of psychische gronden een tijd niet in staat is geweest;
 • een onderbreking van de studie door studie-overgang, ziekte langer danof andere omstandigheden, die zes maanden, met uitzondering van het in Nederland wonende kind dat verplicht is een startkwalificatie te behalen of langer duurt of zal gaan duren.

ED. HET PLEEGKIND

Indien het kind alsTen aanzien van het pleegkind wordt beschouwdin de zin van artikel 4, derde lid AKW heeft de in artikel 15 AKW bedoelde mededelingsplichtmededelingsverplichting in ieder geval betrekking op het melden van het bijdragen in het onderhoud van het kind door andere personen dan welof instellingen alsmede verandering in de hoogte daarvan.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 3 maart 2010.

Artikelartikel 15 AKW

Besluit beleidsregelsWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2010mei 2021

Wet- en regelgeving