Onderwerp: Bezoek-historie

Mededelingsverplichting Anw (SB1246)
Geldigheid:26-09-2019 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 1: 12-07-2009 t/m 16-06-2010  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Voor de toepassing van artikel 35 Anw wordt verstaan onder:

 • uitkeringsgerechtigde: degene aan wie een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet is toegekend;
 • nabestaande: degene aan wie een nabestaandenuitkering of een halfwezenuitkering is toegekend of die voor een zodanigedeze uitkering in aanmerking wenst te komen;
 • kind: het kind van de nabestaande in de zin van artikel 5 Anw, voor zover dit kind ongehuwd is, jonger is dan achttien18 jaar en niet tot het huishouden van een ander dan de nabestaande behoort;
 • halfwees: degene die in artikel 1, aanhef en onder e, van de Anw als halfwees wordt aangemerkt;
 • wees: degene aan wie een wezenuitkering is toegekend, die een zodanigedeze uitkering heeft aangevraagd dan welof voor wie een zodanigedeze uitkering is aangevraagd.;
 • uitkeringsgerechtigde: de nabestaande of de wees;
 • onderwijs of beroepsopleiding: het onderwijs of de beroepsopleiding als bedoeld in artikel 17, zevende lid, onderdeel d Anw;
 • inkomen uit arbeid of overig inkomen: het inkomen uit arbeid of overig inkomen als bedoeld in artikel 10, tweede lid Anw.

A.

De in artikel 35 Anw bedoelde mededelingsplicht heeft in ieder geval betrekking op de volgende verplichtingen:A. DE UITKERINGSGERECHTIGDE

 • het naar waarheid en volledig invullen van door de Bank toegezonden formulieren welke betrekking hebben op de uitkering;
 • het als bewijsmateriaal overleggen van uitsluitend onvervalste documenten, dan wel afschriften daarvan, waarin, voor zover aan de belanghebbende bekend, geen onwaarheden worden vermeld;
 • het naar waarheid beantwoorden van vragen van de Bank.

B.

Daarnaast heeft deDe in artikel 35 Anw bedoelde mededelingsplichtmededelingsverplichting heeft in ieder geval betrekking op het onverwijld melden van de volgende feiten of omstandigheden aangaandeinzake de uitkeringsgerechtigde of degene die voor een uitkering in aanmerking wenst te komen:

 • het niet langer bezitten van de nationaliteit van één dervan de lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, indien de overledene onderworpen is geweest aan de wetgeving van ten minste één van deze lidstaten, en de overledene op het moment van overlijden niet de nationaliteit van één van deze lidstaten bezat; , met uitzondering van de persoon die is ingeschreven in de basisregistratie personen;
 • verhuizing, met uitzondering van verhuizing van het gehele gezin binnen Nederland of binnen de landsgrenzen van een ander land;
 • het rechtens zijn ontnomen van zijn vrijheid.;
 • het onttrekken aan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel.

CB. DE NABESTAANDE

Daarnaast heeft de in artikel 35 Anw bedoelde mededelingsplichtmededelingsverplichting in ieder geval betrekking op het onverwijld melden van de volgende feiten en omstandigheden aangaande degene die een nabestaandenuitkering ontvangt of hiervoor in aanmerking wenst te komeninzake de nabestaande:

 • op hetzelfde adres gaan wonen als een of meer personen van 21 jaar of ouder, tenzij de nabestaande op hetzelfde adres als deze personen is ingeschreven in de basisregistratie personen;
 • verhuizing van personen van 21 jaar of ouder naar het adres waar de nabestaande woont, tenzij deze personen op hetzelfde adres als de nabestaande zijn ingeschreven in de basisregistratie personen;
 • het sluiten van een huwelijk of het aangaan van een samenlevingscontractgeregistreerd partnerschap, dan welmet uitzondering van de persoon die is ingeschreven in de basisregistratie personen, tenzij het aangaan van een geregistreerd partnerschaphuwelijk in het buitenland is gesloten;
 • het sluiten van een samenlevingscontract;
 • het gaan voeren van een gezamenlijke huishouding gaan voeren met een partner;
 • het gaan verwerven van inkomen uit arbeid, tenzij aan betrokkene uitsluitend een inkomensonafhankelijke uitkering is toegekend;
 • het gaan ontvangenindien sprake is van een uitkering, tenzij aan betrokkene uitsluitendcommerciële relatie: het beëindigen van die relatie terwijl de nabestaande en de persoon met wie hij een inkomensonafhankelijke uitkering is toegekendcommerciële relatie had het hoofdverblijf houden in dezelfde woning;
 • een niet-conjuncturele wijziging van het inkomen uit arbeid, ofindien de nabestaande deel uitmaakt van de uitkering, tenzij de Bankeen meerpersoonshuishouden: het vertrek van een afwijkende termijn heeft gesteld voor meldingpersoon uit of het gaan deelnemen van wijziging van het inkomen, tenzij aan betrokkene uitsluitend een inkomensonafhankelijke uitkering is toegekendpersoon aan dit huishouden;
 • de hoogte van een uitkering waarop de nabestaande recht heeft, maar die niet wordt aangevraagd of in ontvangst wordt genomen, tenzij aan betrokkene uitsluitend een inkomensonafhankelijke uitkering is toegekend;
 • indien de nabestaande op hetzelfde adres woont als een wijziging in de aardof meer personen van 21 jaar of ouder: het niet langer volgen van het inkomenonderwijs of een beroepsopleiding door een van deze personen van 21 jaar of ouder, tenzij aan betrokkene uitsluitend een inkomensonafhankelijke uitkering is toegekendhet onderwijs of de beroepsopleiding in Nederland werd gevolgd;
 • het niet langer arbeidsongeschikt zijn in de zin van artikel 11 Anw;
 • indien de belanghebbende deel uitmaakt van een meerpersoonshuishouden: het vertrek van een persoon uit, dan wel het gaan deelnemenverwerven van een persoon aan dit huishouden. inkomen uit arbeid;
 • het gaan ontvangen van overig inkomen;
 • een niet-conjuncturele wijziging van het inkomen uit arbeid of van het overig inkomen, tenzij de SVB een afwijkende termijn heeft gesteld voor melding van wijziging van het inkomen;
 • een wijziging in de aard van het inkomen.

InDe nabestaande hoeft het gaan ontvangen of een wijziging van het inkomen uit arbeid of het overig inkomen echter niet aan de hiervoor uitgezonderde gevallen moetSVB te melden als dit inkomen in Nederland is onderworpen aan de betrokkeneloonbelasting of als de SVB aan de nabestaande uitsluitend een inkomensonafhankelijke uitkering heeft toegekend. De nabestaande aan wie uitsluitend een inkomensonafhankelijke uitkering is toegekend moet nog wel de volgende feiten en omstandigheden melden:

 • het gaan ontvangen van een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
 • het gaan ontvangen van een uitkering aan nagelaten betrekkingen ingevolge de sociale wetgeving van één of meer Mogendheden;
 • een niet-conjuncturele wijziging van de hiervoor bedoelde uitkeringen, tenzij de BankSVB een afwijkende termijn heeft gesteld voor melding van wijziging van het inkomen.

DC. HET KIND VAN DE NABESTAANDE

Daarnaast heeft de in artikel 35 Anw bedoelde mededelingsplichtmededelingsverplichting in ieder geval betrekking op het onverwijld melden van de volgende feiten en omstandigheden aangaandeinzake het kind van de nabestaande in de zin van artikel 5 Anw, dat jonger is dan 18 jaar:

 • het niet langer behoren tot het huishouden van de nabestaande;
 • het gaan behoren tot het huishouden van een ander;
 • het sluiten van een huwelijk of het aangaan van een samenlevingscontractgeregistreerd partnerschap, dan welmet uitzondering van de persoon die is ingeschreven in de basisregistratie personen, tenzij het aangaan van een geregistreerd partnerschaphuwelijk in het buitenland is gesloten;
 • het sluiten van een samenlevingscontract;
 • het gaan voeren van een gezamenlijke huishouding met een partner;
 • verhuizing naar een ander land;
 • het rechtens zijn ontnomen van zijn vrijheid;
 • het bestaan van aanspraak op gezinsbijslag of wezenuitkering krachtens de wetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;
 • indien het kind geen eigen of aangehuwd kind van de nabestaande is: het bijdragen in het onderhoud van het kind door anderen of verandering in de hoogte van deze onderhoudsbijdrage;
 • indien het kind geen eigen of aangehuwd kind van de nabestaande is: inkomen van het kind;
 • verlies door de nabestaande van het ouderlijk gezag, dan wel of het niet langer uitoefenen van de ouderlijke zorg over het kind;
 • adoptie of erkenning van het kind door de (huwelijks)partner van de nabestaande;
 • overlijden buiten Nederland of in Nederland, indien de overledene niet is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratiebasisregistratie personen.

E.

Daarnaast heeft de in artikel 35 Anw bedoelde mededelingsplicht in ieder geval betrekking op het onverwijld melden van de volgende feiten en omstandigheden aangaande de halfwees:

 • het gaan behoren tot het huishouden van een ander;
 • het sluiten van een huwelijk door de halfwees;
 • de adoptie van de halfwees;
 • ingeval de rechthebbende op de halfwezenuitkering niet de ouder is van de halfwees: het gaan bijdragen door een derde in het onderhoud van de halfwees, tenzij de bijdrage geschiedt door de nog levende ouder of een andere natuurlijke persoon die van rechtswege verplicht is bij te dragen in het onderhoud van het kind;
 • ingeval de rechthebbende op de halfwezenuitkering niet de ouder is van de halfwees: het niet langer behoren tot het huishouden van de rechthebbende.

FD. DE WEES

Daarnaast heeft de in artikel 35 Anw bedoelde mededelingsplichtmededelingsverplichting in ieder geval betrekking op het onverwijld melden van de volgende feiten en omstandigheden aangaandeinzake de wees voor wie een uitkering krachtens de Anw is aangevraagd of aan wie een zodanige uitkering is toegekend:

 • erkenning of adoptie van de wees;
 • het bestaan van aanspraak op wezenuitkering of gezinsbijslag voor het kind krachtens de wetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

GE. DE WEES VAN 16 JAAR OF OUDER

Daarnaast heeft de in artikel 35 Anw bedoelde mededelingsplichtmededelingsverplichting in ieder geval betrekking op het onverwijld melden van de volgende feiten en omstandigheden aangaandeinzake de wees die de leeftijd van zestien16 jaar heeft bereikt:

 • het niet langer arbeidsongeschikt zijn in de zin van artikel 11 Anw;
 • het niet langer volgen van lessen of stages in verband met het volgen van onderwijs of een beroepsopleiding gedurende ten minste 213 klokuren per kwartaal;
 • indienvoor de wees als bedoeld in artikel 26, eerste lid, onder d, Anw die de leeftijd van achttien18 jaar heeft bereikt: het sluiten van een huwelijk of een samenlevingscontract, dan wel het aangaan van een geregistreerd partnerschap door een, met uitzondering van de wees als bedoelddie is ingeschreven in artikel 26de basisregistratie personen, eerste lid, onder c, Anwtenzij het huwelijk in het buitenland is gesloten;
 • voor de wees die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt: het sluiten van een samenlevingscontract;
 • indienvoor de wees als bedoeld in artikel 26, eerste lid, onder d, Anw die de leeftijd van achttien18 jaar heeft bereikt: het gaan voeren van een gezamenlijke huishouding gaan voeren met een partner door een wees als bedoeld in artikel 26, eerste lid, onder c, Anw;
 • het feit dat de voor werkzaamheden beschikbare tijd van eende wees als bedoeld in artikel 26, eerste lid, onder cd, Anw,: de voor werkzaamheden beschikbare tijd niet langer grotendeels in beslag wordt genomen doorbesteden aan de verzorging van zijn huishouden;
 • het feit dat tot het huishouden van eenvoor de wees als bedoeld in artikel 26, eerste lid, onder cd, Anw: het niet langer tot zijn huishouden behoren van een andere wees behoort.

HF. DE NABESTAANDE DIE GEEN UITKERING ONTVANGT

In afwijking van de onderdelen B, C en DC heeft de nabestaande aan wie een uitkering is toegekend maar die in verband met het bepaalde in artikel 18 Anw geen uitkering ontvangt, de verplichting uitsluitend de volgende feiten of omstandigheden onverwijld te melden:

 • het sluiten van een huwelijk of het aangaan van een samenlevingscontract; geregistreerd partnerschap, met uitzondering van de persoon die is ingeschreven in de basisregistratie personen, tenzij het huwelijk in het buitenland is gesloten;
 • het sluiten van een samenlevingscontract;
 • het gaan voeren van een gezamenlijke huishouding gaan voeren met een partner;
 • het niet langer arbeidsongeschikt zijn in de zin van artikel 11 Anw;
 • het feit datgaan behoren van het kind tot het huishouden van een ander gaat behoren;
 • het sluiten van een huwelijk of een samenlevingscontract of het aangaan van een geregistreerd partnerschap door het kind van de nabestaande; , tenzij het kind is ingeschreven in de basisregistratie personen en het huwelijk in Nederland is gesloten;
 • het feit dat het kindgaan voeren van de nabestaande een gezamenlijke huishouding gaat voeren met een partner; door het kind van de nabestaande;
 • het verlies door de nabestaande van het ouderlijk gezag, dan wel of het niet langer uitoefenen van de ouderlijke zorg over het kind.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 20 april 2009. De wijzigingen die samenhangen met de inwerkingtreding van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht zijn eveneens verwerkt.

artikel 35 Anw

Besluit beleidsregelsWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2009september 2019

Wet- en regelgeving