Onderwerp: Bezoek-historie

Mededelingsverplichting Anw (SB1246)
Geldigheid:26-09-2019 t/m 29-11-2023Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Voor de toepassing van artikel 35 Anw wordt verstaan onder:

 • nabestaande: degene aan wie een nabestaandenuitkering is toegekend of die voor deze uitkering in aanmerking wenst te komen;
 • kind: het kind van de nabestaande in de zin van artikel 5 Anw, voor zover dit kind ongehuwd is, jonger is dan 18 jaar en niet tot het huishouden van een ander dan de nabestaande behoort;
 • wees: degene aan wie een wezenuitkering is toegekend, die deze uitkering heeft aangevraagd of voor wie deze uitkering is aangevraagd;
 • uitkeringsgerechtigde: de nabestaande of de wees;
 • onderwijs of beroepsopleiding: het onderwijs of de beroepsopleiding als bedoeld in artikel 17, zevende lid, onderdeel d Anw;
 • inkomen uit arbeid of overig inkomen: het inkomen uit arbeid of overig inkomen als bedoeld in artikel 10, tweede lid Anw.

 

A. DE UITKERINGSGERECHTIGDE

De in artikel 35 Anw bedoelde mededelingsverplichting heeft in ieder geval betrekking op het onverwijld melden van de volgende feiten of omstandigheden inzake de uitkeringsgerechtigde:

 • het niet langer bezitten van de nationaliteit van één van de lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, indien de overledene onderworpen is geweest aan de wetgeving van ten minste één van deze lidstaten, en de overledene op het moment van overlijden niet de nationaliteit van één van deze lidstaten bezat, met uitzondering van de persoon die is ingeschreven in de basisregistratie personen;
 • verhuizing, met uitzondering van verhuizing van het gehele gezin binnen Nederland of binnen de landsgrenzen van een ander land;
 • het rechtens zijn ontnomen van zijn vrijheid;
 • het onttrekken aan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel.

 

B. DE NABESTAANDE

Daarnaast heeft de in artikel 35 Anw bedoelde mededelingsverplichting in ieder geval betrekking op het onverwijld melden van de volgende feiten en omstandigheden inzake de nabestaande:

 • op hetzelfde adres gaan wonen als een of meer personen van 21 jaar of ouder, tenzij de nabestaande op hetzelfde adres als deze personen is ingeschreven in de basisregistratie personen;
 • verhuizing van personen van 21 jaar of ouder naar het adres waar de nabestaande woont, tenzij deze personen op hetzelfde adres als de nabestaande zijn ingeschreven in de basisregistratie personen;
 • het sluiten van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap, met uitzondering van de persoon die is ingeschreven in de basisregistratie personen, tenzij het huwelijk in het buitenland is gesloten;
 • het sluiten van een samenlevingscontract;
 • het gaan voeren van een gezamenlijke huishouding met een partner;
 • indien sprake is van een commerciële relatie: het beëindigen van die relatie terwijl de nabestaande en de persoon met wie hij een commerciële relatie had het hoofdverblijf houden in dezelfde woning;
 • indien de nabestaande deel uitmaakt van een meerpersoonshuishouden: het vertrek van een persoon uit of het gaan deelnemen van een persoon aan dit huishouden;
 • indien de nabestaande op hetzelfde adres woont als een of meer personen van 21 jaar of ouder: het niet langer volgen van onderwijs of een beroepsopleiding door een van deze personen van 21 jaar of ouder, tenzij het onderwijs of de beroepsopleiding in Nederland werd gevolgd;
 • het niet langer arbeidsongeschikt zijn in de zin van artikel 11 Anw;
 • het gaan verwerven van inkomen uit arbeid;
 • het gaan ontvangen van overig inkomen;
 • een niet-conjuncturele wijziging van het inkomen uit arbeid of van het overig inkomen, tenzij de SVB een afwijkende termijn heeft gesteld voor melding van wijziging van het inkomen;
 • een wijziging in de aard van het inkomen.

 

De nabestaande hoeft het gaan ontvangen of een wijziging van het inkomen uit arbeid of het overig inkomen echter niet aan de SVB te melden als dit inkomen in Nederland is onderworpen aan de loonbelasting of als de SVB aan de nabestaande uitsluitend een inkomensonafhankelijke uitkering heeft toegekend. De nabestaande aan wie uitsluitend een inkomensonafhankelijke uitkering is toegekend moet nog wel de volgende feiten en omstandigheden melden:

 • het gaan ontvangen van een uitkering aan nagelaten betrekkingen ingevolge de sociale wetgeving van één of meer Mogendheden;
 • een niet-conjuncturele wijziging van de hiervoor bedoelde uitkeringen, tenzij de SVB een afwijkende termijn heeft gesteld voor melding van wijziging van het inkomen.

 

C. HET KIND VAN DE NABESTAANDE

Daarnaast heeft de in artikel 35 Anw bedoelde mededelingsverplichting in ieder geval betrekking op het onverwijld melden van de volgende feiten en omstandigheden inzake het kind:

 • het niet langer behoren tot het huishouden van de nabestaande;
 • het gaan behoren tot het huishouden van een ander;
 • het sluiten van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap, met uitzondering van de persoon die is ingeschreven in de basisregistratie personen, tenzij het huwelijk in het buitenland is gesloten;
 • het sluiten van een samenlevingscontract;
 • het gaan voeren van een gezamenlijke huishouding met een partner;
 • het rechtens zijn ontnomen van zijn vrijheid;
 • het bestaan van aanspraak op gezinsbijslag of wezenuitkering krachtens de wetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;
 • indien het kind geen eigen of aangehuwd kind van de nabestaande is: het bijdragen in het onderhoud van het kind door anderen of verandering in de hoogte van deze onderhoudsbijdrage;
 • indien het kind geen eigen of aangehuwd kind van de nabestaande is: inkomen van het kind;
 • verlies door de nabestaande van het ouderlijk gezag of het niet langer uitoefenen van de ouderlijke zorg over het kind;
 • overlijden buiten Nederland of in Nederland, indien de overledene niet is ingeschreven in de basisregistratie personen.

 

D. DE WEES

Daarnaast heeft de in artikel 35 Anw bedoelde mededelingsverplichting in ieder geval betrekking op het onverwijld melden van de volgende feiten en omstandigheden inzake de wees:

 • erkenning of adoptie van de wees;
 • het bestaan van aanspraak op wezenuitkering of gezinsbijslag voor het kind krachtens de wetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

 

E. DE WEES VAN 16 JAAR OF OUDER

Daarnaast heeft de in artikel 35 Anw bedoelde mededelingsverplichting in ieder geval betrekking op het onverwijld melden van de volgende feiten en omstandigheden inzake de wees die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt:

 • voor de wees als bedoeld in artikel 26, eerste lid, onder d, Anw die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt: het sluiten van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap, met uitzondering van de wees die is ingeschreven in de basisregistratie personen, tenzij het huwelijk in het buitenland is gesloten;
 • voor de wees die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt: het sluiten van een samenlevingscontract;
 • voor de wees als bedoeld in artikel 26, eerste lid, onder d, Anw die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt: het gaan voeren van een gezamenlijke huishouding met een partner ;
 • voor de wees als bedoeld in artikel 26, eerste lid, onder d, Anw: de voor werkzaamheden beschikbare tijd niet langer grotendeels besteden aan de verzorging van zijn huishouden;
 • voor de wees als bedoeld in artikel 26, eerste lid, onder d, Anw: het niet langer tot zijn huishouden behoren van een andere wees.

 

F. DE NABESTAANDE DIE GEEN UITKERING ONTVANGT

In afwijking van de onderdelen B en C heeft de nabestaande aan wie een uitkering is toegekend maar die in verband met het bepaalde in artikel 18 Anw geen uitkering ontvangt, de verplichting uitsluitend de volgende feiten of omstandigheden onverwijld te melden:

 • het sluiten van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap, met uitzondering van de persoon die is ingeschreven in de basisregistratie personen, tenzij het huwelijk in het buitenland is gesloten;
 • het sluiten van een samenlevingscontract;
 • het gaan voeren van een gezamenlijke huishouding met een partner;
 • het niet langer arbeidsongeschikt zijn in de zin van artikel 11 Anw;
 • het gaan behoren van het kind tot het huishouden van een ander;
 • het sluiten van een huwelijk of een samenlevingscontract of het aangaan van een geregistreerd partnerschap door het kind van de nabestaande, tenzij het kind is ingeschreven in de basisregistratie personen en het huwelijk in Nederland is gesloten;
 • het gaan voeren van een gezamenlijke huishouding met een partner door het kind van de nabestaande;
 • het verlies door de nabestaande van het ouderlijk gezag of het niet langer uitoefenen van de ouderlijke zorg over het kind.

Wet- en regelgeving

Naar boven