Onderwerp: Bezoek-historie

Mededelingsverplichting Anw (SB1246)
Geldigheid:25-08-2011 t/m 30-08-2012Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Voor de toepassing van artikel 35 Anw wordt verstaan onder:

 • uitkeringsgerechtigde: degene aan wie een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet is toegekend;
 • nabestaande: degene aan wie een nabestaandenuitkering of een halfwezenuitkering is toegekend of die voor een zodanige uitkering in aanmerking wenst te komen;
 • kind: het kind van de nabestaande in de zin van artikel 5 Anw, voor zover dit kind ongehuwd is, jonger is dan achttien jaar en niet tot het huishouden van een ander dan de nabestaande behoort;
 • halfwees: degene die in artikel 1, aanhef en onder e, van de Anw als halfwees wordt aangemerkt;
 • wees: degene aan wie een wezenuitkering is toegekend, die een zodanige uitkering heeft aangevraagd dan wel voor wie een zodanige uitkering is aangevraagd.

A.

De in artikel 35 Anw bedoelde mededelingsplicht heeft in ieder geval betrekking op de volgende verplichtingen:

 • het naar waarheid en volledig invullen van door de Bank toegezonden formulieren welke betrekking hebben op de uitkering;
 • het als bewijsmateriaal overleggen van uitsluitend onvervalste documenten, dan wel afschriften daarvan, waarin, voor zover aan de belanghebbende bekend, geen onwaarheden worden vermeld;
 • het naar waarheid beantwoorden van vragen van de Bank.

B.

Daarnaast heeft de in artikel 35 Anw bedoelde mededelingsplicht in ieder geval betrekking op het onverwijld melden van de volgende feiten of omstandigheden aangaande de uitkeringsgerechtigde of degene die voor een uitkering in aanmerking wenst te komen:

 • het niet langer bezitten van de nationaliteit van één der lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, indien de overledene onderworpen is geweest aan de wetgeving van ten minste één van deze lidstaten, en de overledene op het moment van overlijden niet de nationaliteit van één van deze lidstaten bezat;
 • verhuizing, met uitzondering van verhuizing van het gehele gezin binnen Nederland of binnen de landsgrenzen van een ander land;
 • het rechtens zijn ontnomen van zijn vrijheid.

C.

Daarnaast heeft de in artikel 35 Anw bedoelde mededelingsplicht in ieder geval betrekking op het onverwijld melden van de volgende feiten en omstandigheden aangaande degene die een nabestaandenuitkering ontvangt of hiervoor in aanmerking wenst te komen:

 • het sluiten van een huwelijk of een samenlevingscontract, dan wel het aangaan van een geregistreerd partnerschap;
 • een gezamenlijke huishouding gaan voeren met een partner;
 • het gaan verwerven van inkomen uit arbeid, tenzij aan betrokkene uitsluitend een inkomensonafhankelijke uitkering is toegekend;
 • het gaan ontvangen van een uitkering, tenzij aan betrokkene uitsluitend een inkomensonafhankelijke uitkering is toegekend;
 • een niet-conjuncturele wijziging van het inkomen uit arbeid, of van de uitkering, tenzij de Bank een afwijkende termijn heeft gesteld voor melding van wijziging van het inkomen, tenzij aan betrokkene uitsluitend een inkomensonafhankelijke uitkering is toegekend;
 • een wijziging in de aard van het inkomen, tenzij aan betrokkene uitsluitend een inkomensonafhankelijke uitkering is toegekend;
 • het niet langer arbeidsongeschikt zijn in de zin van artikel 11 Anw;
 • indien de belanghebbende deel uitmaakt van een meerpersoonshuishouden: het vertrek van een persoon uit, dan wel het gaan deelnemen van een persoon aan dit huishouden.

In de hiervoor uitgezonderde gevallen moet de betrokkene aan wie uitsluitend een inkomensonafhankelijke uitkering is toegekend nog wel de volgende feiten en omstandigheden melden:

 • het gaan ontvangen van een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of een uitkering op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;
 • het gaan ontvangen van een uitkering aan nagelaten betrekkingen ingevolge de sociale wetgeving van één of meer Mogendheden;
 • een niet-conjuncturele wijziging van de hiervoor bedoelde uitkeringen, tenzij de Bank een afwijkende termijn heeft gesteld voor melding van wijziging van het inkomen.

D.

Daarnaast heeft de in artikel 35 Anw bedoelde mededelingsplicht in ieder geval betrekking op het onverwijld melden van de volgende feiten en omstandigheden aangaande het kind van de nabestaande in de zin van artikel 5 Anw, dat jonger is dan 18 jaar:

 • het niet langer behoren tot het huishouden van de nabestaande;
 • het gaan behoren tot het huishouden van een ander;
 • het sluiten van een huwelijk of een samenlevingscontract, dan wel het aangaan van een geregistreerd partnerschap;
 • het gaan voeren van een gezamenlijke huishouding met een partner;
 • verhuizing naar een ander land;
 • het rechtens zijn ontnomen van zijn vrijheid;
 • het bestaan van aanspraak op gezinsbijslag of wezenuitkering krachtens de wetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;
 • indien het kind geen eigen of aangehuwd kind van de nabestaande is: het bijdragen in het onderhoud van het kind door anderen of verandering in de hoogte van deze onderhoudsbijdrage;
 • indien het kind geen eigen of aangehuwd kind van de nabestaande is: inkomen van het kind;
 • verlies door de nabestaande van het ouderlijk gezag, dan wel het niet langer uitoefenen van de ouderlijke zorg over het kind;
 • adoptie of erkenning van het kind door de (huwelijks)partner van de nabestaande;
 • overlijden buiten Nederland of in Nederland, indien de overledene niet is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.

E.

Daarnaast heeft de in artikel 35 Anw bedoelde mededelingsplicht in ieder geval betrekking op het onverwijld melden van de volgende feiten en omstandigheden aangaande de halfwees:

 • het gaan behoren tot het huishouden van een ander;
 • het sluiten van een huwelijk door de halfwees;
 • de adoptie van de halfwees;
 • ingeval de rechthebbende op de halfwezenuitkering niet de ouder is van de halfwees: het gaan bijdragen door een derde in het onderhoud van de halfwees, tenzij de bijdrage geschiedt door de nog levende ouder of een andere natuurlijke persoon die van rechtswege verplicht is bij te dragen in het onderhoud van het kind;
 • ingeval de rechthebbende op de halfwezenuitkering niet de ouder is van de halfwees: het niet langer behoren tot het huishouden van de rechthebbende.

F.

Daarnaast heeft de in artikel 35 Anw bedoelde mededelingsplicht in ieder geval betrekking op het onverwijld melden van de volgende feiten en omstandigheden aangaande de wees voor wie een uitkering krachtens de Anw is aangevraagd of aan wie een zodanige uitkering is toegekend:

 • erkenning of adoptie van de wees;
 • het bestaan van aanspraak op wezenuitkering of gezinsbijslag voor het kind krachtens de wetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

G.

Daarnaast heeft de in artikel 35 Anw bedoelde mededelingsplicht in ieder geval betrekking op het onverwijld melden van de volgende feiten en omstandigheden aangaande de wees die de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt:

 • voor kinderen die voor 2 oktober 2009 16 jaar zijn geworden: het niet langer arbeidsongeschikt zijn in de zin van artikel 11 Anw;
 • voor kinderen die voor 2 oktober 2009 16 jaar zijn geworden: het niet langer volgen van lessen of stages in verband met het volgen van onderwijs of een beroepsopleiding gedurende ten minste 213 klokuren per kwartaal;
 • voor kinderen die na 1 oktober 2009 16 jaar zijn geworden: het wederom in staat zijn een opleiding te volgen door een wees van 16 of 17 jaar, die een startkwalificatie heeft behaald of in het buitenland woont, nadat hij daartoe op lichamelijke of psychische gronden een tijd niet in staat is geweest;
 • voor kinderen die na 1 oktober 2009 16 jaar zijn geworden: starten, wijzigen of stoppen van een opleiding van de wees die in het buitenland woont, 18 jaar of ouder is of 16 of 17 jaar is en beschikt over een startkwalificatie;
 • voor kinderen die na 1 oktober 2009 16 jaar zijn geworden: ziekte langer dan zes maanden van de wees die in het buitenland woont, 18 jaar of ouder is of 16 of 17 jaar is en beschikt over een startkwalificatie;
 • indien de wees de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt: het sluiten van een huwelijk of een samenlevingscontract, dan wel het aangaan van een geregistreerd partnerschap door een wees als bedoeld in artikel 26, eerste lid, onder c, Anw;
 • indien de wees de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt: het een gezamenlijke huishouding gaan voeren met een partner door een wees als bedoeld in artikel 26, eerste lid, onder c, Anw;
 • het feit dat de voor werkzaamheden beschikbare tijd van een wees als bedoeld in artikel 26, eerste lid, onder c, Anw, niet langer grotendeels in beslag wordt genomen door de verzorging van zijn huishouden;
 • het feit dat tot het huishouden van een wees als bedoeld in artikel 26, eerste lid, onder c, Anw niet langer een andere wees behoort.

H.

In afwijking van de onderdelen B, C en D heeft de nabestaande aan wie een uitkering is toegekend maar die in verband met het bepaalde in artikel 18 Anw geen uitkering ontvangt, de verplichting uitsluitend de volgende feiten of omstandigheden onverwijld te melden:

 • het sluiten van een huwelijk of een samenlevingscontract;
 • een gezamenlijke huishouding gaan voeren met een partner;
 • het niet langer arbeidsongeschikt zijn in de zin van artikel 11 Anw;
 • het feit dat het kind tot het huishouden van een ander gaat behoren;
 • het sluiten van een huwelijk of een samenlevingscontract door het kind van de nabestaande;
 • het feit dat het kind van de nabestaande een gezamenlijke huishouding gaat voeren met een partner;
 • verlies door de nabestaande van het ouderlijk gezag, dan wel het niet langer uitoefenen van de ouderlijke zorg over het kind.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 1 juni 2011. De beleidsregels zijn nog niet aangepast aan de inwerkingtreding van de EG-Verordeningen 883/2004 en 987/2009 per 1 mei 2010.

artikel 35 Anw

Besluit beleidsregels SVB 2011

Wet- en regelgeving

Naar boven