Onderwerp: Bezoek-historie

Mededelingsverplichting AOW (SB1245)
Geldigheid:01-11-2017 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Voor de toepassing van artikel 49 AOW verstaat de SVB onder:

 • pensioengerechtigde: degene aan wie een ouderdomspensioen is toegekend of die voor een ouderdomspensioen in aanmerking wenst te komen;
 • partner: degene die op grond van artikel 1, tweede en derde lid AOW als echtgenoot van de pensioengerechtigde wordt beschouwd;
 • inkomen uit arbeid of overig inkomen: het inkomen uit arbeid of overig inkomen als bedoeld in artikel 12a AOW.

De in artikel 49 AOW bedoelde mededelingsverplichting heeft in ieder geval betrekking op het onverwijld melden van een de volgende feiten of omstandigheden inzake de pensioengerechtigde of zijn partner:

 • wijziging van nationaliteit, met uitzondering van de persoon die is ingeschreven in de basisregistratie personen;
 • verhuizing, met uitzondering van verhuizing van het gehele gezin binnen Nederland of binnen de landsgrenzen van een ander land;
 • het sluiten van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap, met uitzondering van de persoon die is ingeschreven in de basisregistratie personen, tenzij het huwelijk in het buitenland is gesloten;
 • het sluiten van een samenlevingscontract;
 • het gaan voeren van een gezamenlijke huishouding met een partner;
 • het weer gaan samenwonen met zijn wettige echtgenoot, van wie hij duurzaam gescheiden leefde;
 • het niet meer op één adres wonen van de pensioengerechtigde en zijn partner;
 • scheiding van tafel en bed tussen de pensioengerechtigde en zijn partner;
 • echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap, met uitzondering van de persoon die is ingeschreven in de basisregistratie personen, tenzij de echtscheiding in het buitenland is uitgesproken;
 • overlijden buiten Nederland of in Nederland, indien de overledene niet is ingeschreven in de basisregistratie personen;
 • het rechtens zijn ontnomen van zijn vrijheid;
 • het onttrekken aan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel.
 • toekenning van een uitkering door een andere staat;

Indien recht op toeslag bestaat, heeft de in artikel 49 AOW bedoelde mededelingsverplichting voorts betrekking op het onverwijld melden van een de volgende feiten of omstandigheden inzake de pensioengerechtigde of zijn partner:

 • een wijziging in de aard van het inkomen van de partner, tenzij het inkomen in Nederland aan de loonbelasting is onderworpen;
 • het gaan verwerven van inkomen uit arbeid of overig inkomen door de partner, tenzij het inkomen in Nederland aan de loonbelasting is onderworpen;
 • een niet-conjuncturele verhoging van het inkomen uit arbeid of overig inkomen van de partner , tenzij het inkomen in Nederland aan de loonbelasting is onderworpen of de SVB aan de betrokkene een afwijkende termijn heeft gesteld voor melding van verhoging van het inkomen;
 • indien op de toeslag geen generieke korting wordt toegepast of indien de generieke korting minder bedraagt dan 10%: het gaan verwerven van inkomen uit arbeid of overig inkomen door de pensioengerechtigde, tenzij het inkomen in Nederland aan de loonbelasting is onderworpen of de SVB aan de betrokkene een afwijkende termijn heeft gesteld voor melding van verhoging van het inkomen;
 • indien op de toeslag geen generieke korting wordt toegepast of indien de generieke korting minder bedraagt dan 10%: een niet-conjuncturele verhoging van het inkomen uit arbeid of overig inkomen van de pensioengerechtigde, tenzij het inkomen in Nederland aan de loonbelasting is onderworpen of de SVB aan de betrokkene een afwijkende termijn heeft gesteld voor melding van verhoging van het inkomen.

Wet- en regelgeving

Naar boven