Onderwerp: Bezoek-historie

Geen mededelingsverplichting (SB1242)
Geldigheid:15-06-2008 t/m 11-07-2009Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

In bepaalde gevallen waarin een belanghebbende een wijziging van omstandigheden niet binnen vier respectievelijk zes weken meldt, kan een schending van de mededelingsverplichting niet aan de orde worden geacht. De SVB legt in die gevallen geen boete op en geeft evenmin een schriftelijke waarschuwing. Het gaat hierbij om de onderstaande situaties.

Er zijn wijzigingen van de feiten of de omstandigheden waarvan de SVB in het algemeen door een andere instantie op de hoogte wordt gesteld. Uit de wet en de jurisprudentie (bijvoorbeeld CRvB 30 juli 1986) volgt dat de belanghebbenden deze wijzigingen ook zelf aan de SVB dienen door te geven. Ten aanzien van enkele wijzigingen heeft de SVB bepaald dat deze niet spontaan aan de SVB behoeven te worden gemeld. Het gaat daarbij om de volgende wijzigingen die ook reeds aan de gemeentelijke basisadministratie moeten worden gemeld:

  • de geboorte van een tweede en volgende kind (zie Deel I, Toekenning op aanvraag, SB1065);
  • de verhuizing van het gehele gezin binnen Nederland;
  • een overlijden.

Voor de AKW gaat het tevens om de volgende wijzigingen indien het een kind van 16 of 17 jaar betreft en het kind onderwijs of een opleiding volgt bekostigd door de Nederlandse overheid:

  • het stoppen met het volgen van dat onderwijs of die opleiding
  • het veranderen van onderwijs of opleiding.
In deze gevallen informeert de Informatie Beheer Groep de SVB over de wijziging. Als het kind onderwijs volgt aan een zogenoemde niet-bekostigde school, te weten een particuliere school, internationale of buitenlandse school of exameninstelling voor voortgezet onderwijs, dient de belanghebbende de wijziging zelf te melden aan de SVB.

De SVB gaat ervan uit dat de belanghebbende tijdig aan zijn mededelingsverplichting heeft voldaan, als hij binnen vier weken nadat een wijziging van de feiten of de omstandigheden heeft plaatsgevonden, van de SVB een formulier heeft ontvangen waarin naar het te melden feit of de te melden omstandigheid wordt gevraagd, en hij dit formulier met vermelding van dit feit of deze omstandigheid binnen de voor terugzending gestelde termijn aan de SVB heeft geretourneerd.

De SVB gaat ervan uit dat er geen sprake is van schending van de mededelingsverplichting als het de belanghebbende aan de hand van het voorlichtingsmateriaal van de SVB redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat de wijziging van omstandigheden niet van invloed is op het recht op, de hoogte van of de uitbetaling van de uitkering. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan:

  • een verhoging van inkomen uit arbeid terwijl dit inkomen ook na de verhoging beneden de vrijstellingsgrens blijft;
  • mutaties in het inkomen, indien als gevolg van de hoogte van het inkomen geen AOW-toeslag, nabestaandenuitkering of kinderbijslag wordt uitbetaald, en de inkomensmutatie in dat feit geen wijziging brengt;
  • een wijziging in de onderhoudsbijdrage van een kinderbijslaggerechtigde zonder dat het aantal telkinderen hierdoor wordt beïnvloed.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van zaken op 7 april 2008, met dien verstande dat het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten dat per 1 mei 2008 in werking is getreden wel is verwerkt.

Besluit beleidsregels SVB 2008

Naar boven