Onderwerp: Bezoek-historie

DNA-onderzoek (SB1113)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Het kan voorkomen dat afstamming en bloedverwantschap tussen kinderen en een ouder niet kan worden aangetoond wegens het ontbreken van brondocumenten waaruit deze afstamming genoegzaam blijkt. In een dergelijke situatie kan betrokkene het biologisch vaderschap aantonen door middel van DNA-onderzoek. Dit volgt uit artikel 4, tweede lid, onder c en d AKW jo. artikel 5, eerste lid Anw. Het bloedverwantschap tussen een moeder en een kind kan op dezelfde wijze wordt aangetoond. Vereist is dat het DNA-onderzoek wordt uitgevoerd volgens de criteria genoemd in de NEN-EN ISO/IEC 17025 en de aanbevelingen van de 'Paternity Testing Commission' van de 'International Society of Forensic Genetics'. Als het DNA-onderzoek niet volledig volgens deze criteria is verricht, accepteert de SVB de resultaten van het DNA-onderzoek alleen als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

  • De te onderzoeken personen hebben schriftelijk toestemming verleend voor het verrichten van een DNA-onderzoek aan het onderzoeksinstituut.
  • Zij hebben zich bij het onderzoeksinstituut gelegitimeerd en een kopie van het legitimatiebewijs ondertekend.
  • Een medewerker van het onderzoeksinstituut heeft een foto van hen genomen en zij hebben deze foto ondertekend.
  • Het onderzoeksinstituut hanteert een kwaliteitszorgsysteem dat vergelijkbaar is met NEN-EN ISO/IEC 17025.
  • Het ouderschap staat met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van 99,99% vast.
  • Betrokkenen geven de SVB toestemming voor het maken van een kopie van het originele DNA-onderzoeksrapport.

Conform de uitspraak van de CRvB van 19 september 2001 komen de kosten van een DNA-onderzoek voor rekening van de betrokkene. In bepaalde gevallen kunnen deze kosten echter voor rekening van de SVB komen, zie bijvoorbeeld de uitspraak van de CRvB van 12 februari 2004 waarbij de SVB terugkwam van een eerdere toekenning van een uitkering.

Grondslag

artikel 5, eerste lid Anw en artikel 4, tweede lid, onder c en d AKW

Besluit beleidsregels SVB 2016

Naar boven