Onderwerp: Bezoek-historie

DNA-test (SB1113)
Geldigheid:12-07-2009 t/m 16-06-2010Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 7: 14-05-2014 t/m 14-01-2015  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Het kan voorkomen dat afstamming en bloedverwantschap tussen kinderen en een ouder niet kan worden aangetoond wegens het ontbreken van brondocumenten waaruit deze afstamming genoegzaam blijkt. In een dergelijke situatie staat de SVB toe datkan betrokkene het gepretendeerde ouderschap kan worden aangetoondbiologisch vaderschap aantonen door middel van een DNA-test welke dient te worden uitgevoerd door een Nederlands gespecialiseerd onderzoeksinstituutonderzoek. Dit volgt uit artikel 4, eerste lid, onder c en d AKW jo. artikel 5, eerste lid Anw. Het bloedverwantschap tussen een moeder en waarbij dient te worden voldaan aan de procedurele eisen die dooreen kind kan op dezelfde wijze wordt aangetoond. Vereist is dat het desbetreffende instituut aanDNA-onderzoek wordt uitgevoerd volgens de uitvoering van het onderzoek worden gesteld. Conformcriteria genoemd in de NEN-EN ISO/IEC 17025 en de uitspraakaanbevelingen van de CRvB'Paternity Testing Commission' van 19 september 2001 komende 'International Society of Forensic Genetics'. Als het DNA-onderzoek niet volledig volgens deze criteria is verricht, accepteert de kostenSVB de resultaten van een dergelijk het DNA-onderzoek voor rekening van de belanghebbende.alleen als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

  • De te onderzoeken personen hebben schriftelijk toestemming verleend voor het verrichten van een DNA-onderzoek aan het onderzoeksinstituut.
  • Zij hebben zich bij het onderzoeksinstituut gelegitimeerd en een kopie van het legitimatiebewijs ondertekend.
  • Een medewerker van het onderzoeksinstituut heeft een foto van hen genomen en zij hebben deze foto ondertekend.
  • Het onderzoeksinstituut hanteert een kwaliteitszorgsysteem dat vergelijkbaar is met NEN-EN ISO/IEC 17025.
  • Het ouderschap staat met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van 99,99% vast.
  • Betrokkenen geven de SVB toestemming voor het maken van een kopie van het originele DNA-onderzoeksrapport.

Conform de uitspraak van de CRvB van 19 september 2001 komen de kosten van een DNA-onderzoek voor rekening van de betrokkene. In bepaalde gevallen kunnen deze kosten echter voor rekening van de SVB komen, zie bijvoorbeeld de uitspraak van de CRvB van 12 februari 2004 waarbij de SVB terugkwam van een eerdere toekenning van een uitkering.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en de beleidsregels Internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 20 april 2009. De wijzigingen die samenhangen met31 december 2013 en de stand van de inwerkingtredingjurisprudentie op 21 februari 2014. De tekst van de vierde trancheoverige delen van de Algemene wet bestuursrecht zijn eveneens verwerktbeleidsregels (de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 5, eerste lid Anw en artikel 4, eerste lid, onder c en d AKW

Besluit beleidsregels SVB 20092013