Onderwerp: Bezoek-historie

DNA-test (SB1113)
Geldigheid:12-07-2009 t/m 16-06-2010Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Het kan voorkomen dat afstamming en bloedverwantschap tussen kinderen en een ouder niet kan worden aangetoond wegens het ontbreken van brondocumenten waaruit deze afstamming genoegzaam blijkt. In een dergelijke situatie staat de SVB toe dat het gepretendeerde ouderschap kan worden aangetoond door middel van een DNA-test welke dient te worden uitgevoerd door een Nederlands gespecialiseerd onderzoeksinstituut, en waarbij dient te worden voldaan aan de procedurele eisen die door het desbetreffende instituut aan de uitvoering van het onderzoek worden gesteld. Conform de uitspraak van de CRvB van 19 september 2001 komen de kosten van een dergelijk onderzoek voor rekening van de belanghebbende.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 20 april 2009. De wijzigingen die samenhangen met de inwerkingtreding van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht zijn eveneens verwerkt.

Besluit beleidsregels SVB 2009

Naar boven