Onderwerp: Bezoek-historie

Waarschuwing in plaats van een boete (SB1110)
Geldigheid:01-11-2017 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De SVB is op grond van de artikelen 17c, vierde lid AOW, 39, vierde lid Anw,17a, vierde lid AKW, 47g, vierde lid Participatiewet, 6b, vijfde lid Remigratiewet en 2aa Boetebesluit socialezekerheidswetten bevoegd af te zien van een bestuurlijke boete en in plaats daarvan een schriftelijke waarschuwing te geven. De SVB maakt van deze bevoegdheid gebruik als:

  • het niet nakomen van de mededelingsverplichting niet heeft geleid tot het een benadelingsbedrag of het benadelingsbedrag is lager dan € 150,- of
  • de betrokkene binnen 60 dagen na aanvang van de overtreding alsnog uit eigen beweging de mededelingsverplichting is nagekomen. De periode van 60 dagen vangt aan na de termijn van vier of zes weken als bedoeld in SB1101 over het niet spontaan melden van relevante feiten en omstandigheden

In de hiervoor beschreven gevallen legt de SVB toch een boete op als sprake is van een van de volgende bijkomende omstandigheden:

  • er is sprake van recidive zoals omschreven in SB1107 over de ernst van de overtreding; of
  • de overtreding van de mededelingsverplichting vindt plaats binnen een periode van twee jaar te rekenen vanaf de datum waarop eerder aan betrokkene een schriftelijke waarschuwing is gegeven

Als in deze gevallen geen sprake is van een benadelingsbedrag volgt uit artikel 2, elfde lid Boetebesluit socialezekerheidswetten dat de boete € 150,- bedraagt, tenzij een afwijkend bedrag noodzakelijk is voor de vaststelling van een evenredige boete. De SVB maakt gebruik van de mogelijkheid om een afwijkend bedrag vast te stellen en legt in deze gevallen een boete van € 40.

Grondslag

artikel 17c, vierde lid AOW, artikel 39, vierde lid Anw, artikel 17a, vierde lid AKW,  artikel 47g, vierde lid Participatiewet, artikel 6b, vijfde lid Remigratiewet en artikel 2aa Boetebesluit socialezekerheidswetten

Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB oktober 2017

Naar boven