Onderwerp: Bezoek-historie

De betaling van de boete (SB1109)
Geldigheid:15-06-2008 t/m 11-07-2009Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Omtrent de termijnen waarbinnen de boete moet worden betaald en de wijze waarop het boetebesluit bij gebreke van tijdige betaling ten uitvoer wordt gelegd, heeft de SVB nadere regels gesteld in het Besluit invordering boeten en onverschuldigd betaalde bedragen AOW, Anw en AKW. Dit besluit is opgenomen in de bijlagen bij deze uitgave.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van zaken op 7 april 2008, met dien verstande dat het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten dat per 1 mei 2008 in werking is getreden wel is verwerkt.

Besluit beleidsregels SVB 2008

Naar boven