Onderwerp: Bezoek-historie

Ernst van de overtreding (SB1107)
Geldigheid:07-09-2016 t/m 31-10-2017Versie:vergelijk Status: Niet meer geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De ernst van de overtreding wordt op grond van artikel 2 Boetebesluit socialezekerheidswetten in de eerste plaats afgemeten aan de hoogte van het benadelingsbedrag. Onder benadelingsbedrag verstaat de SVB het bedrag dat, gelet op de herziening van de uitkering, door haar te veel is betaald tot het moment waarop de mededeling van de belanghebbende dan wel het wijzigingsbericht van een derde werd ontvangen.

Boetebedrag

Is er geen sprake van bijzondere omstandigheden zoals hierna te bespreken, dan legt de SVB een boete op ter hoogte van 50% van het benadelingsbedrag. De SVB baseert zich daarbij op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 24 november 2014.

Artikel 2, eerste lid Boetebesluit socialezekerheidswetten bepaalt dat de minimale boete € 150,- bedraagt. Uit bovengenoemde uitspraak van 24 november 2014 leidt de SVB echter af dat geen minimale boete gehanteerd mag worden. De boete wordt in alle gevallen gerelateerd aan het benadelingsbedrag. Als er geen benadelingsbedrag is, legt de SVB geen boete op.

Verhoging wegens recidive

De SVB verhoogt het boetebedrag t met 50%, indien de betrokkene in de vijf jaar, onmiddellijk voorafgaande aan het moment van de overtreding waarvoor de boete wordt opgelegd, de mededelingsverplichting op grond van dezelfde wet eerder heeft geschonden en voor die overtreding een bestuurlijke boete of een strafrechtelijke sanctie aan de belanghebbende is opgelegd. Dit boetebedrag wijkt af van het boetebedrag genoemd in de artikelen 17c, vijfde lid AOW, 39, vijfde lid Anw, 17a, vijfde lid AKW, artikel 47g, vijfde lid Participatiewet en 6b, derde lid Remigratiewet. Deze afwijking hangt samen met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 24 november 2014.

Ingeval de belanghebbende heeft nagelaten een feit of omstandigheid te melden die uitsluitend kan leiden tot verhoging van de uitkering legt de SVB geen boete op.

Grondslag

artikel 17c, vijfde lid AOW, artikel 39, vijfde lid Anw, artikel 17a, vijfde lid AKW,  artikel 47g, tweede en vijfde lid Participatiewet, artikel 6b, derde lid Remigratiewet en  artikel 2 Boetebesluit socialezekerheidswetten

Besluit beleidsregels SVB 2016

Naar boven