Onderwerp: Bezoek-historie

Ernst van de overtreding (SB1107)
Geldigheid:14-05-2014 t/m 14-01-2015Versie:vergelijk Status: Niet meer geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De ernst van de overtreding wordt op grond van artikel 2 Boetebesluit socialezekerheidswetten in de eerste plaats afgemeten aan de hoogte van het benadelingsbedrag. Onder benadelingsbedrag verstaat de SVB het bedrag dat, gelet op de herziening van de uitkering, door haar te veel is betaald tussen het moment dat de mededelingsverplichting is geschonden en het moment waarop de mededeling van de belanghebbende dan wel het wijzigingsbericht van een derde werd ontvangen.

Basis boetebedrag

Is er geen sprake van bijzondere omstandigheden zoals hierna te bespreken, dan legt de SVB een boete op ter hoogte van het zogenaamde basis boetebedrag. Onder basis boetebedrag wordt verstaan het boetebedrag vastgesteld volgens artikel 2 van het Boetebesluit socialezekerheidswetten. Uit dit artikel volgt dat de boete minimaal € 150,- bedraagt.

De SVB past artikel 2 Boetebesluit socialezekerheidswetten overeenkomstig toe bij de uitvoering van de MKOB, met dien verstande dat de boete op grond van artikel 12, eerste lid MKOB niet hoger kan zijn dan het benadelingsbedrag. Als het benadelingsbedrag lager is dan de minimum boete van € 150,- legt de SVB daarom een boete op ter hoogte van 100% van het benadelingsbedrag.

Verhoging wegens recidive

Het basis boetebedrag wordt met 50% verhoogd, indien in de vijf jaar, onmiddellijk voorafgaande aan het moment van de overtreding waarvoor de boete dient te worden opgelegd, is vastgesteld dat de belanghebbende de mededelingsverplichting op grond van dezelfde wet reeds eerder heeft geschonden en voor die overtreding een bestuurlijke boete of een strafrechtelijke sanctie aan de belanghebbende is opgelegd. Het basis boetebedrag wordt niet verhoogd indien de tweede overtreding niet heeft geleid tot een benadelingsbedrag. In geval van een derde overtreding binnen vijf jaar na de tweede overtreding wordt het basis boetebedrag wel met 50% verhoogd, ook als er geen benadelingsbedrag is.

Bij de uitvoering van de MKOB past de SVB de verhoging van het basis boetebedrag wegens recidive zodanig toe dat deze verhoging er niet toe leidt dat de op te leggen boete meer bedraagt dan 100% van het benadelingsbedrag.

Verlaging wegens verminderde ernst van de overtreding

Ingeval de belanghebbende heeft nagelaten een feit of omstandigheid te melden die uitsluitend kan leiden tot verhoging van de uitkering, is er sprake van een verminderde ernst van de overtreding. In dat geval moet de SVB de minimale boete van € 150,- opleggen, tenzij sprake is van een situatie waarin met een waarschuwing kan worden volstaan.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en de beleidsregels Internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 31 december 2013 en de stand van de jurisprudentie op 21 februari 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 17c, vijfde lid AOW, artikel 39, vijfde lid Anw, artikel 17a, vijfde lid AKW,
artikel 12 MKOB artikel 2 Boetebesluit socialezekerheidswetten

Besluit beleidsregels SVB 2013

Naar boven