Onderwerp: Bezoek-historie

Ernst van de overtreding (SB1107)
Geldigheid:26-09-2018 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 9: 07-09-2016 t/m 31-10-2017  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De ernst van de overtreding wordt op grond van artikel 2 Boetebesluit socialezekerheidswetten in de eerste plaats afgemeten aan de hoogte van het benadelingsbedrag. Onder benadelingsbedrag verstaat de SVB het bedrag dat, gelet op de herziening van de uitkering, door haar te veel is betaald tot het moment waarop de mededeling van de belanghebbende dan wel het wijzigingsbericht van een derde werd ontvangen. Er is ook sprake van een te veel betaald bedrag als de SVB op dat moment de betaling van de uitkering niet meer kan annuleren of aanpassen.

Boetebedrag

Is er geen sprake van bijzondere omstandigheden zoals hierna te bespreken, dan legt de SVB een boete op ter hoogte van 50% van het benadelingsbedrag. De SVB baseert zich daarbij op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 24 november 2014.

Artikel 2, eerste lid Boetebesluit socialezekerheidswetten bepaalt dat de minimale boete € 150,- bedraagt. Uit bovengenoemde uitspraak van 24 november 2014 leidt de SVB echter af dat geen minimale boete gehanteerd mag worden. De boete wordt in alle gevallen gerelateerd aan het benadelingsbedrag. Als er geen benadelingsbedrag is, legt de SVB geen boete op.

Verhoging wegens recidive

DeUit artikel 2, zesde lid Boetebesluit socialezekerheidswetten volgt dat de SVB verhoogtin geval van recidive de percentages uit artikel 2, tweede, derde, vierde of vijfde lid Boetebesluit socialezekerheidswetten vermenigvuldigt met 150% van het boetebedrag t met 50%,benadelingsbedrag. Er is sprake van recidive indien de betrokkene in de vijf jaar, onmiddellijk voorafgaande aan het moment van de overtreding waarvoor de boete wordt opgelegd, de mededelingsverplichting op grond van dezelfde wet eerder heeft geschonden en voor die overtreding een bestuurlijke boete of een strafrechtelijke sanctie aan de belanghebbende is opgelegd. Dit boetebedrag wijkt af van het boetebedrag genoemd involgt uit de artikelen 17c, vijfde lid AOW, 39, vijfde lid Anw, 17a, vijfde lid AKW, artikel 47g, vijfde lid Participatiewet en 6b, derde lid Remigratiewet. Deze afwijking hangt samenBij een overtreding van de mededelingsverplichting op grond van de AOW houdt de SVB ook rekening met een eerdere overtreding van de uitspraakmededelingsverplichting op grond van de Centrale Raad van Beroep van 24 november 2014Anw. Dit laatste volgt uit artikel 17c, zesde lid AOW.

IngevalDe SVB legt geen boete op indien de belanghebbende heeft nagelaten een feit of omstandigheid te melden die uitsluitend kan leiden tot verhoging van de uitkering legt de SVB geen boete op.

Grondslag

artikel 17c, vijfde en zesde lid AOW, artikel 39, vijfde lid Anw, artikel 17a, vijfde lid AKW, artikel 47g, tweede en vijfde lid Participatiewet, artikel 6b, derde lid Remigratiewet en artikel 2 Boetebesluit socialezekerheidswetten

Besluit beleidsregelsWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2016september 2018

Naar boven