Onderwerp: Bezoek-historie

Ernst van de overtreding (SB1107)
Geldigheid:26-09-2018 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 8: 15-01-2015 t/m 06-09-2016  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De ernst van de overtreding wordt op grond van artikel 2 Boetebesluit socialezekerheidswetten in de eerste plaats afgemeten aan de hoogte van het benadelingsbedrag. Onder benadelingsbedrag verstaat de SVB het bedrag dat, gelet op de herziening van de uitkering, door haar te veel is betaald tussentot het moment dat de mededelingsverplichting is geschonden en het moment waarop de mededeling van de belanghebbende dan wel het wijzigingsbericht van een derde werd ontvangen. Er is ook sprake van een te veel betaald bedrag als de SVB op dat moment de betaling van de uitkering niet meer kan annuleren of aanpassen.

Basis boetebedrag

Is er geen sprake van bijzondere omstandigheden zoals hierna te bespreken, dan legt de SVB een boete op ter hoogte van het zogenaamde basis boetebedrag. Onder basis boetebedrag wordt verstaan het boetebedrag vastgesteld volgens artikel 2 van het Boetebesluit socialezekerheidswetten. Uit dit artikel volgt dat de boete minimaal € 150,- bedraagt.

De SVB past artikel 2 Boetebesluit socialezekerheidswetten overeenkomstig toe bij de uitvoering van de MKOB, met dien verstande dat de boete op grond van artikel 12, eerste lid MKOB niet hoger kan zijn dan het benadelingsbedrag. Als het benadelingsbedrag lager is dan de minimum boete van € 150,- legt de SVB daarom een boete op ter hoogte van 100% van het benadelingsbedrag.

Verhoging wegens recidive

Het basis boetebedrag wordtUit artikel 2, zesde lid Boetebesluit socialezekerheidswetten volgt dat de SVB in geval van recidive de percentages uit artikel 2, tweede, derde, vierde of vijfde lid Boetebesluit socialezekerheidswetten vermenigvuldigt met 50150% verhoogd,van het benadelingsbedrag. Er is sprake van recidive indien de betrokkene in de vijf jaar, onmiddellijk voorafgaande aan het moment van de overtreding waarvoor de boete dient te wordenwordt opgelegd, is vastgesteld dat de belanghebbende de mededelingsverplichting op grond van dezelfde wet reeds eerder heeft geschonden en voor die overtreding een bestuurlijke boete of een strafrechtelijke sanctie aan de belanghebbende is opgelegd. Het basis boetebedrag wordt niet verhoogd indienDit volgt uit de artikelen 17c, vijfde lid AOW, 39, vijfde lid Anw, 17a, vijfde lid AKW, artikel 47g, vijfde lid Participatiewet en 6b, derde lid Remigratiewet. Bij een overtreding van de tweede overtreding niet heeft geleid tot een benadelingsbedrag. In geval vanmededelingsverplichting op grond van de AOW houdt de SVB ook rekening met een derdeeerdere overtreding binnen vijf jaar navan de tweede overtreding wordt het basis boetebedrag wel met 50% verhoogdmededelingsverplichting op grond van de Anw. Dit laatste volgt uit artikel 17c, ook als er geen benadelingsbedrag iszesde lid AOW.

Bij de uitvoering van de MKOB past de SVB de verhoging van het basis boetebedrag wegens recidive zodanig toe dat deze verhoging er niet toe leidt dat de op te leggen boete meer bedraagt dan 100% van het benadelingsbedrag.

Verlaging wegens verminderde ernst van de overtreding

IngevalDe SVB legt geen boete op indien de belanghebbende heeft nagelaten een feit of omstandigheid te melden die uitsluitend kan leiden tot verhoging van de uitkering, is er sprake van een verminderde ernst van de overtreding. In dat geval moet de SVB de minimale boete van € 150,- opleggen, tenzij sprake is van een situatie waarin met een waarschuwing kan worden volstaan.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels Awb en de beleidsregels Overige onderwerpen is afgesloten naar de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 november 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en het deel Internationaal) is niet aangepast.

artikel 17c, vijfde en zesde lid AOW, artikel 39, vijfde lid Anw, artikel 17a, vijfde lid AKW,
artikel 12 MKOB47g, tweede en vijfde lid Participatiewet, artikel 6b, derde lid Remigratiewet en artikel 2 Boetebesluit socialezekerheidswetten

Besluit beleidsregelsWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2014september 2018

Naar boven