Onderwerp: Bezoek-historie

Ernst van de overtreding (SB1107)
Geldigheid:26-09-2018 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 6: 31-08-2012 t/m 13-05-2014  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De ernst van de overtreding wordt op grond van artikel 2 Boetebesluit socialezekerheidswetten in de eerste plaats afgemeten aan de hoogte van het benadelingsbedrag. Onder benadelingsbedrag verstaat de SVB het bedrag dat, gelet op de herziening van de uitkering, door haar te veel is betaald tussentot het moment dat de mededelingsverplichting is geschonden en het moment waarop de mededeling van de belanghebbende dan wel het wijzigingsbericht van een derde werd ontvangen. Er is ook sprake van een te veel betaald bedrag als de SVB op dat moment de betaling van de uitkering niet meer kan annuleren of aanpassen.

Basis boetebedrag

Is er geen sprake van bijzondere omstandigheden zoals hierna te bespreken, dan legt de SVB een boete op ter hoogte van het zogenaamde basis boetebedrag. Onder basis boetebedrag wordt verstaan het boetebedrag vastgesteld volgens artikel 2 van het Boetebesluit socialezekerheidswetten.

De SVB past artikel 2 Boetebesluit socialezekerheidswetten overeenkomstig toe bij de uitvoering van de MKOB, met dien verstande dat de boete niet hoger kan zijn dan het benadelingsbedrag. Als het benadelingsbedrag lager is dan de minimum boete van € 52,- legt de SVB daarom een boete op ter hoogte van 100% van het benadelingsbedrag.

Verhoging wegens recidive

Het basis boetebedrag wordtUit artikel 2, zesde lid Boetebesluit socialezekerheidswetten volgt dat de SVB in geval van recidive de percentages uit artikel 2, tweede, derde, vierde of vijfde lid Boetebesluit socialezekerheidswetten vermenigvuldigt met 50150% verhoogd,van het benadelingsbedrag. Er is sprake van recidive indien de betrokkene in de vijf jaar, onmiddellijk voorafgaande aan het moment van de overtreding waarvoor de boete dient te wordenwordt opgelegd, is vastgesteld dat de belanghebbende de mededelingsverplichting op grond van dezelfde wet reeds eerder heeft geschonden en voor die overtreding een bestuurlijke boete of een strafrechtelijke sanctie aan de belanghebbende is opgelegd. Het basis boetebedrag wordt niet verhoogd indienDit volgt uit de artikelen 17c, vijfde lid AOW, 39, vijfde lid Anw, 17a, vijfde lid AKW, artikel 47g, vijfde lid Participatiewet en 6b, derde lid Remigratiewet. Bij een overtreding van de tweede overtreding niet heeft geleid tot een benadelingsbedrag. In geval vanmededelingsverplichting op grond van de AOW houdt de SVB ook rekening met een derdeeerdere overtreding binnen vijf jaar navan de tweede overtreding wordt het basis boetebedrag wel met 50% verhoogdmededelingsverplichting op grond van de Anw. Dit laatste volgt uit artikel 17c, ook als er geen benadelingsbedrag iszesde lid AOW.

Verhoging wegens de ernst van de overtreding

Het basis boetebedrag kan met 50% worden verhoogd, indien geen sprake is van recidive, maar vastgesteld wordt dat de ernst van de overtreding rechtvaardigt dat het basis boetebedrag wordt verhoogd.

Dit doet zich in elk geval voor, wanneer de belanghebbende zonder daarvan mededeling te doen ten minste twee jaar inkomsten uit of in verband met arbeid heeft genoten en in betreffende periode ten minste twee maal door de SVB door middel van een inlichtingenformulier in de gelegenheid is gesteld om de juiste en volledige informatie te verstrekken.

Eveneens rechtvaardigt de ernst van de overtreding een verhoging van het basis boetebedrag met 50%, indien de overtreding heeft plaatsgevonden in een zogenaamde fraudeconstructie, waarin de belanghebbende gezamenlijk met anderen onjuiste informatie heeft verstrekt met de bedoeling de SVB te benadelen.

Bij de uitvoering van de MKOB past de SVB de verhoging van het basisboetebedrag wegens recidive of ernst van de overtreding zodanig toe dat deze verhoging er niet toe leidt dat de op te leggen boete meer bedraagt dan 100% van het benadelingsbedrag.

Verlaging wegens verminderde ernst van de overtreding

IngevalDe SVB legt geen boete op indien de belanghebbende heeft nagelaten een feit of omstandigheid te melden die uitsluitend kan leiden tot verhoging van de uitkering, is er sprake van een verminderde ernst van de overtreding. De SVB verlaagt dan in beginsel, tenzij sprake is van een situatie waarin met een waarschuwing kan worden volstaan, het basisboetebedrag met 50%. Uiteraard dient ook in de gevallen van zelfbenadeling acht te worden geslagen op de mate van verwijtbaarheid en de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd. Deze beoordeling zal in individuele gevallen, als de omstandigheden hiertoe aanleiding geven, tot een afwijkend besluit kunnen leiden.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgevingartikel 17c, vijfde en jurisprudentie op 1 mei 2012. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOWzesde lid AOW, artikel 39, vijfde lid Anw, artikel 17a, Anw,vijfde lid AKW, Remigratiewetartikel 47g, MKOBtweede en vijfde lid Participatiewet, TOGartikel 6b, TAS en TNS,derde lid Remigratiewet en de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.artikel 2 Boetebesluit socialezekerheidswetten

Besluit beleidsregels internationaalWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2012september 2018

Naar boven