Onderwerp: Bezoek-historie

Ernst van de overtreding (SB1107)
Geldigheid:26-09-2018 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De ernst van de overtreding wordt op grond van artikel 2 Boetebesluit socialezekerheidswetten afgemeten aan de hoogte van het benadelingsbedrag. Onder benadelingsbedrag verstaat de SVB het bedrag dat, gelet op de herziening van de uitkering, door haar te veel is betaald tot het moment waarop de mededeling van de belanghebbende dan wel het wijzigingsbericht van een derde werd ontvangen. Er is ook sprake van een te veel betaald bedrag als de SVB op dat moment de betaling van de uitkering niet meer kan annuleren of aanpassen.

Uit artikel 2, zesde lid Boetebesluit socialezekerheidswetten volgt dat de SVB in geval van recidive de percentages uit artikel 2, tweede, derde, vierde of vijfde lid Boetebesluit socialezekerheidswetten vermenigvuldigt met 150% van het benadelingsbedrag. Er is sprake van recidive indien de betrokkene in de vijf jaar, onmiddellijk voorafgaande aan het moment van de overtreding waarvoor de boete wordt opgelegd, de mededelingsverplichting op grond van dezelfde wet eerder heeft geschonden en voor die overtreding een bestuurlijke boete of een strafrechtelijke sanctie aan de belanghebbende is opgelegd. Dit volgt uit de artikelen 17c, vijfde lid AOW, 39, vijfde lid Anw, 17a, vijfde lid AKW, artikel 47g, vijfde lid Participatiewet en 6b, derde lid Remigratiewet. Bij een overtreding van de mededelingsverplichting op grond van de AOW houdt de SVB ook rekening met een eerdere overtreding van de mededelingsverplichting op grond van de Anw. Dit laatste volgt uit artikel 17c, zesde lid AOW.

De SVB legt geen boete op indien de belanghebbende heeft nagelaten een feit of omstandigheid te melden die uitsluitend kan leiden tot verhoging van de uitkering.

Grondslag

artikel 17c, vijfde en zesde lid AOW, artikel 39, vijfde lid Anw, artikel 17a, vijfde lid AKW,  artikel 47g, tweede en vijfde lid Participatiewet, artikel 6b, derde lid Remigratiewet en  artikel 2 Boetebesluit socialezekerheidswetten

Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB september 2018

Naar boven