Onderwerp: Bezoek-historie

Het opleggen van een maatregel en het geven van een schriftelijke waarschuwing (SB1102)
Geldigheid:03-06-2007 t/m 14-06-2008Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Als de door de SVB vastgestelde controlevoorschriften niet of niet behoorlijk worden nageleefd of als degene op wie een mededelingsverplichting rust, na een verzoek om informatie van de SVB, de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn verstrekt, is de SVB verplicht de uitkering tijdelijk of blijvend, geheel of gedeeltelijk te weigeren. De SVB dient een dergelijke maatregel ook toe te passen als de betrokkene de identificatieverplichting van artikel 55, tweede lid, van de Wet SUWI niet is nagekomen, of als hij weigert zich aan een in de Anw voorzien geneeskundig onderzoek te onderwerpen. Als is voldaan aan de voorwaarden van artikel 3, derde lid, Maatregelbesluit AOW, artikel 3, derde lid, Maatregelbesluit Anw of artikel 3, vierde lid, Maatregelbesluit AKW, volstaat de SVB met het geven van een waarschuwing.

Bij de beoordeling of een belanghebbende tijdig een verplichting is nagekomen gaat de SVB uit van de ontvangsttheorie.

Als de SVB van belanghebbende een inlichtingenformulier na afloop van de door de SVB gestelde termijn ontvangt, en uit dit formulier blijkt dat eerder een wijziging in de omstandigheden heeft plaatsgevonden die de belanghebbende niet binnen vier weken spontaan aan de SVB heeft gemeld, is het mogelijk dat de SVB aan de belanghebbende een boete moet opleggen. Indien in die situatie een boete wordt opgelegd ziet de SVB af van oplegging van een maatregel wegens het te laat retourneren van het formulier.

Bij besluiten van 26 januari 1996 en 26 april 1996 (Maatregelbesluit AOW, Maatregelbesluit Anw en Maatregelbesluit AKW), heeft de SVB nadere regels gesteld met betrekking tot de oplegging van maatregelen en het geven van schriftelijke waarschuwingen. In deze besluiten is het beleid van de SVB bij de toepassing van artikel 17b AOW, 38 Anw en artikel 17 AKW weergegeven. De besluiten zijn opgenomen in de bijlagen van deze uitgave.

Grondslag

Deze Beleidsregels zijn gebaseerd op de volgende wetsartikelen, zoals die luidden op 4 april 2007.

artikel 17b AOW, artikel 38 Anw, artikel 17 AKW

Besluit beleidsregels SVB 2007

Naar boven