Onderwerp: Bezoek-historie

Niet of niet correct voldoen aan een verzoek van de SVB (SB1100)
Geldigheid:14-05-2014 t/m 14-01-2015Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 11: 27-05-2021 t/m   X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Het hierna volgende beleid over het niet of niet correct voldoen aan een verzoek van de SVB heeft betrekking op de AOW, Anw, AKW, OBR en Remigratiewet. Het beleid dat ziet op de Participatiewet staat in SB1314 over Participatiewet: niet of niet correct voldoen aan een verzoek van de SVB.

Als de Rappel
betrokkene tegen het einde vanDe SVB kan de gestelde termijn nog niet heeft voldaan aan een verzoekbetrokkene verzoeken om informatie of medewerking van de SVB, verzendt de SVB eerst een rappèlbinnen een bepaalde termijn. Aan betrokkene kan uitstel worden verleend. Voldoet de betrokkeneIndien betrokkene, eventueel na uitstel, niet binnen de rappèltermijn aan het verzoektijdig of onvolledig reageert, dan legtverzendt de SVB een maatregel op of geeft zijeerst een waarschuwing (zie SB1102 over het opleggen vanrappel met een maatregel en het geven van een schriftelijke waarschuwing)nieuwe termijn.

Blijkt uit de reactie van betrokkene dat er een wijziging in de omstandigheden is opgetreden, of stelt de SVB dit op andere wijze vast, dan legt de SVB een boete op of geeft zij een waarschuwing (zie SB1101 over niet spontaan melden van relevante feiten en omstandigheden en SB1103 over het opleggen van een boete en het geven van een schriftelijke waarschuwing). In het kader van de OBR legt de SVB bij een dergelijke schending van de mededelingsverplichting een maatregel op (zie SB1102 over het opleggen van een maatregel en het geven van een schriftelijke waarschuwing). Behalve het opleggen van een boete of maatregel gaat de SVB er in een aantal gevallen toe over de uitkering te blokkeren, geheel of gedeeltelijk te schorsen of geheel of gedeeltelijk in te trekken.

De Remigratiewet bevat niet de mogelijkheid tot het opleggen van een maatregel of een boete dan wel het geven van een waarschuwing. Wel dient de SVB, indien betrokkene de controlevoorschriften of de informatieverplichting niet of niet behoorlijk nakomt, de betaling van de remigratievoorzieningen te schorsen en onder bepaalde omstandigheden na zes maanden geheel of gedeeltelijk in te trekken. Voor zover hieronder wordt gesproken over de oplegging van een boete of maatregel of het geven van een waarschuwing, is dit niet van toepassing op de uitvoering van de Remigratiewet. Hetgeen wordt gezegd over schorsing van de betaling en over gehele of gedeeltelijke intrekking van de uitkering, geldt wel voor de Remigratiewet.

Als de SVB geen tijdige reactie ontvangt op haar verzoek, wordt veelal onzeker of nog aanspraak bestaat op de volledige uitkering. In die gevallen past de SVB het volgende beleid toe.

Als de betrokkene niet heeft gereageerd op het verzoek en ook anderszins niets van zich heeft laten horen, schorst de SVB de betaling (zie SB1093 over schorsing wegens twijfels aan de rechtmatigheid van de betaling). In het kader van de AKW geldt echter dat, indien geen onzekerheid bestaat over het recht op al uitbetaalde kinderbijslag, de SVB toepassing geeft aan het bepaalde in artikel 14a, eerste lid, onderdeel c AKW en de kinderbijslag beëindigt of herziet zonder terugwerkende kracht.

Betrokkene reageert niet binnen de rappeltermijn
Indien betrokkene niet binnen de rappeltermijn reageert, wordt veelal onzeker of nog aanspraak bestaat op de volledige uitkering. De SVB schorst in dat geval de betaling (zie SB1093 over schorsing wegens twijfels aan de rechtmatigheid van een uitkering schorst,de betaling). Een schorsing heeft de schorsing betrekking op (het gedeelte van) de uitkering waarvan onzeker is of er nog aanspraak op bestaat. Echter, indien geen onzekerheid bestaat over het recht op al uitbetaalde kinderbijslag wordt de kinderbijslag zonder terugwerkende kracht beëindigd of herzien.

HeeftIndien het verzoek zich richt op het vaststellen van de betrokkene binnen drie maanden na de schorsing nogrechtmatigheid van betalingen over een periode in het verleden en betrokkene niet aan het verzoek voldaanbinnen de rappeltermijn reageert, dan trektherziet de SVB de uitkering met toepassingof trekt zij deze in over de onderzochte periode op grond van artikel 17a, eerste lid, onder c, AOW, artikel 34, eerste lid, onder c, Anw, artikel 14a, eerste lid, onder c, AKW of, artikel 16, tweede lid OBR geheel of gedeeltelijk in. Artikel 14, tweede lid van het Uitvoeringsbesluit Remigratiewet bepaalt dat de schorsing maximaal zes maanden kan duren; indien het voortbestaan van het recht op remigratievoorzieningen na deze termijn nog onzeker is moet de SVB de voorzieningen op grond vandan wel artikel 136c, eerste lid, onder c van het Uitvoeringsbesluit Remigratiewet geheel of gedeeltelijk intrekken.

Blijkt er Betrokkene reageert na de schorsing
een wijziging inReageert de omstandigheden te hebben plaatsgevonden waardoorbetrokkene na de schorsing en stelt de betrokkene al eerder geenSVB vast dat er nog aanspraak meer hadbestaat op de volledige uitkering, dan trektwordt de SVB de uitkering met ingang van een eerdere datum geheel of gedeeltelijk inschorsing opgeheven. Daarnaast legt de SVB aan de betrokkene een boete op (zie SB1103 over het opleggen van een boete en het geven van een schriftelijke waarschuwing). In het kader van de OBR legt de SVB in dat geval een maatregel op (zie SB1102 over het opleggen van een maatregel en het geven van een schriftelijke waarschuwing). IsBestaat er sprake van een wijziging vangeen aanspraak meer op de omstandigheden maar ontbreekt ieder aanknopingspunt met betrekking tot het moment waarop de omstandigheden zijn gewijzigdvolledige uitkering, dan geeftwordt de SVB toepassing aan artikel 17a, eerste lid, onder c, AOW, artikel 34, eerste lid, onder c, Anw, artikel 14a, eerste lid, onder c AKW dan wel artikel 16, tweede lid OBR en trekt zij de uitkering geheelingetrokken of gedeeltelijk in met ingang van de dag waarop de betaling eerder geheel of gedeeltelijk is geschorst. Ook in dat geval legt de SVB een boete op of - indienherzien volgens het de OBR betreft - een maatregel.hierna volgende beleid.

Herziening of intrekking
De uitkering wordt herzien of ingetrokken (herzien tot nul), indien betrokkene binnen drie maanden na de schorsing nog niet aan het verzoek heeft voldaan. Voor de Remigratiewet bedraagt de termijn zes maanden. De intrekking of herziening vindt plaats met ingang van de datum waarop de betaling eerder geheel of gedeeltelijk is geschorst.

De SVB kan een aanvullend onderzoek instellen naar de rechtmatigheid van betalingen over de periode gelegen voor de herziening of intrekking. De volgende situaties kunnen worden onderscheiden:

  • Blijkt er geen wijziging in de omstandigheden te hebben plaatsgevonden, dan blijft de eerdere herziening of intrekking vanaf de datum van schorsing in stand.
  • Blijkt er een wijziging in de omstandigheden te hebben plaatsgevonden waardoor betrokkene al eerder geen aanspraak meer had op de volledige uitkering, dan wordt de uitkering ingetrokken of herzien met ingang van die eerdere datum. Zie SB1078 over Verlaging of intrekking met terugwerkende kracht wegens wijziging van de omstandigheden.
  • Blijkt er een wijziging in de omstandigheden te hebben plaatsgevonden, maar ontbreekt ieder aanknopingspunt met betrekking tot het moment waarop de omstandigheden zijn gewijzigd, dan blijft de eerdere herziening of intrekking vanaf de datum van schorsing in stand.
  • Indien het aanvullend onderzoek zich richt op het vaststellen van de rechtmatigheid van betalingen over een periode in het verleden en betrokkene niet binnen de rappeltermijn reageert, dan wordt de uitkering eveneens herzien of ingetrokken over de onderzochte periode op grond van artikel 17a, eerste lid, onder c, AOW, artikel 34, eerste lid, onder c, Anw, artikel 14a, eerste lid, onder c AKW, artikel 16, tweede lid OBR dan wel artikel 6c, eerste lid, onder c Remigratiewet.

Toont de Betrokkene reageert na intrekking of herziening
De betrokkene voordat het intrekkingsbesluit rechtens onaantastbaar is geworden, aankan na de intrekking of herziening alsnog aantonen dat hij al dan niet onafgebroken aanspraak op de volledige uitkering heeft behouden. Toont de betrokkene dit aan vóórdat het intrekkings- of herzieningsbesluit rechtens onaantastbaar is geworden, dan betaalt de SVB de achterstallige uitkering aan hem uit. Dit geldt zowel tijdensToont de bezwaartermijn bij de schorsingsbeschikking als wanneer de schorsingsbeschikkingbetrokkene dit aan nadat het intrekkingsbesluit rechtens onaantastbaar is geworden. Tevens legt, dan wordt de SVB aanachterstallige uitkering met een terugwerkende kracht van maximaal een jaar betaald te rekenen vanaf het moment dat de betrokkene een maatregel op omdat hijklant de informatie heeft verstrekt. Voor de controlevoorschriften niet is nagekomen (AOW, Anw en Remigratiewet kan in een bijzonder geval en bij gebleken hardheid de terugwerkende kracht langer zijn, zie SB1102SB1070 over het opleggenterugwerkende kracht van een maatregel en het geven vanmeer dan een schriftelijke waarschuwing)jaar. De SVB verrichtEen nog niet-geeffectueerde maatregel wordt op de achterstallige betaling onder toepassing van de maatregelhervatte uitkering ingehouden.

Maatregel of boete
Indien de betrokkene niet binnen de rappeltermijn reageert, legt de SVB een maatregel op of geeft zij een waarschuwing (zie SB1102 over het opleggen van een maatregel en het geven van een schriftelijke waarschuwing).

De maatregel of waarschuwing wordt opgelegd nadat betrokkene alsnog heeft gereageerd of, indien een reactie uitblijft, bij het intrekken of herzien van de uitkering.

Het kan voorkomen dat deBlijkt uit de reactie van betrokkene alsnog voldoet aan het verzoek nadat het intrekkingsbesluit rechtens onaantastbaar is geworden. Als blijktof stelt de SVB op andere wijze vast dat de betrokkene al dan niet onafgebroken aanspraak op de volledige uitkering heeft behoudenmededelingsverplichting is geschonden, kentdan legt de SVB de uitkering opnieuw toe metgeen maatregel op maar een terugwerkende kracht van maximaalboete of geeft zij een jaar, behoudens een langere termijn in gevallen waarin volgens de regels van SB1070waarschuwing (zie SB1101 over niet spontaan melden van relevante feiten en omstandigheden en SB1103 over terugwerkende krachthet opleggen van meer dan een jaar) sprake isboete en het geven van een bijzonder geval en hardheidschriftelijke waarschuwing). In het kader van de OBR kentlegt de SVB de uitkering opnieuw toe zonder terugwerkende kracht, tenzij volgens de regels van SB1285 over terugwerkende kracht van maximaalbij een jaar sprake isdergelijke schending van een bijzonder geval. De SVB legt tevensde mededelingsverplichting een maatregel op of effectueert een reeds genomen maatregelbesluit op de inmiddels hervatte uitkering. Dit is slechts anders als(zie SB1102 over het niet melden niet aan de betrokkene kan worden verweten. opleggen van een maatregel en het geven van een schriftelijke waarschuwing).

Grondslag

De tekst van de beleidsregels AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en de beleidsregels Internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 31 december 2013 en de stand van de jurisprudentie op 21 februari 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 17c, eerste lid, onder c AOW, artikel 34, eerste lid, onder c Anw, artikel 14a,
eerste lid, onder c AKW, artikel 16, tweede lid OBR, artikel 136c, eerste lid, onder c en
artikel 146d, tweede lid Uitvoeringsbesluit Remigratiewet

Besluit beleidsregelsWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2013mei 2021